โครงการอบรมอบรมเผยแพร่ eDLTV และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน

วันที่โพส 22 พ.ค. 2560 ผู้ชม 375


สำนักวิทยฯ จัดโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเผยแพร่ eDLTV ให้ครู อาจารย์โรงเรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์
***************
วันที่ 20 พ.ค.2560 เวลา 09.00 น.ผศ.ดร.ประยูร ลิ้มสุข รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการเผยแพร่สื่อ eDLTV และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน จัดโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ณ ห้องประชุม IT160 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ ผศ.ดร.สมใจ กงเติม รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้เข้าร่วมโครงการเครือข่ายเผยแพร่ ถ่ายทอดและพัฒนาการใช้สื่อ eDLTV ในการเรียนการสอน มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2552 จนถึงปัจจุบัน และได้ลงนามความร่วมมือเป็นเครือข่ายมหาวิทยาลัยสนองพระราชดำริ : ไอซีทีส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สานต่อแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีและเผยแพร่กิจกรรมประยุกต์ใช้ไอซีทีการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียน มุ่งเน้นพัฒนาให้นักเรียน ครูในท้องถิ่นสามารถประยุกต์ใช้ไอซีทียกระดับคุณภาพการศึกษา สร้างเครือข่ายนักการศึกษา เช่น อาจารย์ ที่จัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ จัดการอบรมเผยแพร่ eDLTV และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน ครั้งนี้ จัดขึ้น ระหว่างัวนที่ 20 -21 พ.ค.2560 โดยมีครู อาจารย์ โรงเรียนต่างๆ ของจังหวัดเพชรบูรณ์ สนใจเข้าร่วมอบรม จำนวน 56 คน