โครงการอบรมการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสู่การเป็น Smart People ให้ชุมชนตำบลดงมูลเหล็ก

วันที่โพส 18 มิ.ย. 2567 ผู้ชม 216


โครงการอบรมการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสู่การเป็น Smart People  ให้ชุมชนตำบลดงมูลเหล็ก 
***********************************

           วันที่ 18 มิถุนายน 2567 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสู่การเป็น Smart People ให้ชุมชนตำบลดงมูลเหล็ก  อำภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสู่การเป็น Smart People”  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก  อำเภอเมือง  จังหวัดเพชรบูรณ์  โดยมี ดร.ไฉน  ก้อนทอง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์  ให้การต้อนรับ

    โครงการอบรมการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสู่การเป็น Smart People มีวัตถุประสงค์ในการให้ความรู้และบริการทางวิชาการแก่ประชาชนชุมชนในตำบลดงมูลเหล็ก  อำภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ และเป็นการสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็กได้นำไปใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย ด้านพลเมืองอัจฉริยะ เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตและเตรียมความพร้อมให้ประชาชนทุกกลุ่มมีความรู้และทักษะที่เหมาะสม ต่อการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล  ซึ่งเป็นการรู้เท่าทันและรู้วิธีป้องกันจากมิจฉาชีพออนไลน์  ด้วยการพัฒนาทักษะทางด้านดิจิทัลสู่การเป็น Smart People ในชุมชนท้องถิ่น 

CR. งานประชาสัมพันธ์  สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์