การประชุมเครือข่ายประกันคุณภาพของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือ 8 แห่ง ครั้งที่7

วันที่โพส 3 ก.ค. 2560 ผู้ชม 435


         สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.พช.เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเครือข่ายประกันคุณภาพของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือ 8 แห่ง ครั้งที่7 ได้แก่ มรภ.เพชรบูรณ์ มรภ.นครสวรรค์ มรภ.กำแพงเพชร มรภ.พิบูลสงคราม มรภ.อุตรดิตถ์ มรภ.เชียงใหม่ มรภ.เชียงราย มรภ.ลำปาง ระหว่างวันที่ 29-30 มิ.ย 2560 ณ ห้องประชุม IT160 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.พช.

         ดร.เดือนฉาย ไชยบุตร ผอ.สำนักวิทยบริการฯ กล่าวว่า การประชุมเครือข่ายประกันคุณภาพฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือ 8 แห่ง มีการประชุมต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยหมุนเวียนไปแต่ละจังหวัดที่เป็นภาคเครือข่าย  เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือและ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพระหว่างมหาวิทยาลัยทั้ง 8 แห่ง ร่วมกัน ในครั้งนี้มีการบรรยายพิเศษ เรื่อง ห้องสมุดสีเขียว โดย อาจารย์ปิยวรรณ  คุสินธุ์  รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์พัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และดร.มธุรส  ปราบไพรี  รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรี 

        ในการประชุมมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการบริหารงานด้านต่างๆ และการเลือกประธานและเลขาฯกลุ่มเครือข่ายภาคเหนือ โดยดร.เดือนฉาย ไชยบุตร ได้รับคัดรเลือกเป็นประธาน และอาจารย์เกวลี รังสีสุทธาภรณ์ เป็นเลขานุการ ซึ่งมี วาระในการดำรงตำแหน่ง 2 ปี และเจ้าภาพในการจัดงานครั้งต่อไปคือ ในปี 2561 มรภ.ลำปาง และปี 2562 มรภ.อุตรดิตถ์