การอบรมและแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วย Generative AI

วันที่โพส 9 ก.ค. 2567 ผู้ชม 362


การอบรมและแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วย Generative AI 
ภายใต้งานมหกรรมการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและการขับเคลื่อน Soft Power มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
***************************

         เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้จัดกิจกรรมในการพัฒนาทักษะทางด้านดิจิทัลให้กับชุมชน ภายใต้แนวคิดโครงการชุมชนดิจทัล ดิจิทัลเพื่อชุมชน  

         ในวันที่ 9 กรกฏาคม 2567 เวลา 08.30-12.00 น. จัดการอบรมและแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วย Generative AI ให้กับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4-6 และในระดับ ปวช. ในท้องถิ่น ณ ห้อง IT105 และ IT106 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.กิตติพงษ์ สุวรรณราช เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้

         โดยมีตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – 6)  ของโรงเรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์ อาทิ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ โรงเรียนเนินพิทยาคม โรงเรียนเพชรพิทยาคม โรงเรียนบ้านดงน้ำเดื่อ โรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา และโรงเรียนวิทยานุกูลนารี รวมถึงคุณครูผู้ฝึกซ้อม