พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การสร้างความร่วมมือเครือข่ายในการพัฒนาชุมชนดิจิทัลของท้องถิ่นรองรับสังคมศตวรรษที่ 21

วันที่โพส 9 ก.ค. 2567 ผู้ชม 229


พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การสร้างความร่วมมือเครือข่ายในการพัฒนาชุมชนดิจิทัลของท้องถิ่นรองรับสังคมศตวรรษที่ 21
***************************************

      วันที่ 9 กรกฏาคม 2567 เวลา 14.00 น. ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 อาคารบรรณราชณครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา  ศรีเรืองฤทธิ์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  ได้ลงนามความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 4 หน่วยงาน ในจังหวัดเพชรบูรณ์  เพื่อสร้างความร่วมมือเครือข่ายในการพัฒนาชุมชนดิจิทัลของท้องถิ่น  เพื่อรองรับสังคมศตวรรษที่ 21  ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ กับ เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์   องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก   องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดียง  และ เทศบาลตำบลวังชมภู

ขอขอบพระคุณผู้บริหารทั้ง 4 หน่วยงานในการร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ได้แก่ 
   1. ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง             นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์
   2. นายไพโรจน์  ลีละโรจน์          รองนายกเทศมนตรีตำบลวังชมภู
   3. นายประจักษ์  ปราโมทย์         รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก 
   4. นางสาววริศรา  นาคสำราญ    รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดียง

      โดยบันทึกข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้ จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมพัฒนาความรู้ให้กับประชาชนในชุมชนทุกช่วงวัย ได้นำเทคโนโลยีดิจิทัลไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งในเชิงเศรษฐกิจและการดำรงชีวิต   สร้างชุมชนต้นแบบด้านดิจิทัล โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยในการเพิ่มประสิทธิภาพ การให้บริการและการบริหารจัดการชุมชนท้องถิ่น เพื่อเตรียมความพร้อมการเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City)  และเพื่อให้การดำเนินการความร่วมมือสัมฤทธิ์ผล เพื่อรองรับสังคมศตวรรษที่ 21  ให้ประชาชนทุกช่วงวัยในชุมชนได้นำองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น 

Cr. งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์