โครงการส่งเสริมพัฒนาและประเมินทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) สู่การเป็นพลเมืองอัจฉริยะ (Smart People) ในชุมชนท้องถิ่น

วันที่โพส 10 ก.ค. 2567 ผู้ชม 221


โครงการส่งเสริมพัฒนาและประเมินทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) 
สู่การเป็นพลเมืองอัจฉริยะ (Smart People) ในชุมชนท้องถิ่น ภายใต้งานมหกรรมการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและการขับเคลื่อน Soft Power มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
**********************************

     เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้จัดกิจกรรมในการพัฒนาทักษะทางด้านดิจิทัลให้กับชุมชน ภายใต้แนวคิดโครงการชุมชนดิจทัล ดิจิทัลเพื่อชุมชน 
     ในวันที่ 10 กรกฏาคม 2567 เวลา 08.30-16.30 น. จัดการอบรมส่งเสริมพัฒนาและประเมินทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) สู่การเป็นพลเมืองอัจฉริยะ (Smart People) พร้อมสอบประเมินสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล (IC3 Digital Literacy Certification GS6 Level 1) ให้กับครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไป และผู้ที่ประเมินสมรรถนะผ่านจะได้รับ Certificate จากประเทศสหรัฐอเมริกา ตามมาตรฐานสากล ณ ห้องประชุมIT108 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ทัสนันทน์ ตรีนันทรัตน์  เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้