เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่โพส 5 ก.ย. 2560 ผู้ชม 380


วันที่ 5 ก.ย.2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศรีชมพู อาคารสำนักงานอธิการบดี
อาจารย์ดร.เดือนฉาย ไชยบุตร ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หัวหน้าสำนักงาน พร้อมด้วยบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 มรภ.พช. โดยอาจารย์ ดร.ศิรินภา พรหมคำ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและนโยบาย มรภ.พช. เป็นประธานเปิดโครงการ กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ได้มีความเข้าใจถึงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 ที่ให้ส่วนราชการ จัดทำข้อเสนองบประมาณ เบื้องต้น ต่อสำนักงบประมาณพิจารณาภายในเดือนตุลาคม 2560