งานบริการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติบัติการ เรื่อง การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพนัฒนาการศึกษาครั้งที่ 41

วันที่โพส 8 ส.ค. 2565 ผู้ชม 201


งานบริการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติบัติการ เรื่อง การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพนัฒนาการศึกษาครั้งที่ 41 เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบเครือข่ายระหว่างกลุ่ม และ่ศึกษาความรู้ ประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีเครือข่าย Hardware Software ระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยเข้าร่วม Workshop Cyber Security - LAN Security Monitoring Device