งานบริการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมดำเนินการจัดเตรียมระบบรองรับการประชุมออนไลน์ การประชุมโครงการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการผลิตบัณฑิตตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปี 2565

วันที่โพส 13 ส.ค. 2565 ผู้ชม 121


วันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม 2565
งานบริการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมดำเนินการจัดเตรียมระบบรองรับการประชุมออนไลน์ การประชุมโครงการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการผลิตบัณฑิตตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปี 2565