งานบริการคอมพิวเตอร์ฯ เตรียมความพร้อมอุปกรณ์ ระบบเครือข่าย และสถานที่เพื่อรองรับการจัดการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

วันที่โพส 16 ก.พ. 2567 ผู้ชม 688


วันที่ 13-16 กุมภาพันธ์ 2567 งานบริการคอมพิวเตอร์ฯ จัดเตรียมห้องปฏิบัติการฝึกอบรมทางคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 ห้อง เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 190 เครื่อง ระบบเครือข่าย Intranet และสถานที่ เพื่อรองรับการจัดการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู รายวิชาครูด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่จะมีการสอบในวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2567 ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์