ลำดับ ชื่อข่าวกิจกรรม ผู้ชม วันที่โพส
1 ระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรื่อนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ 111 31 ต.ค. 2566
2 สอบประเมินสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล ประจำปีการศึกษา 2566 170 26 ต.ค. 2566
3 ประชุมทดสอบระบบวัดระดับสมรรถนะความรู้ความเข้าใจดิจิทัล 131 6 ต.ค. 2566
4 การพัฒนาระบบติดตามการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 408 3 ต.ค. 2566
5 งานสัมมนา  Huawei Tech Day  2023 127 15 ก.ย. 2566
6 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ แข่งขันทักษะทางไซเบอร์ ครั้งที่ 1 (PSRU Cyber Hackathon 2023) 125 7 ก.ย. 2566
7 โครงการจัดทำระบบบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 151 5 ก.ย. 2566
8 ร่วมประชุมปรึกษาหารือการรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 - 2564 187 14 ก.ค. 2566
9 ปรึกษาหารือการปรับปรุบระบบประกันอุบัติเหตุ 177 7 มิ.ย. 2566
10 ประชุมหารือเตรียมพัฒนาระบบ 206 22 มี.ค. 2566
11 ประชุมคณะกรรมการ ITA 167 22 มี.ค. 2566
12 ประชุมโครงการ D-Transcripts เรื่องการ set up ระบบ digital transcript user staff, ผู้อนุมัติ สำหรับใช้งานจริง 462 16 มี.ค. 2566
13 ประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าระบบจัดเก็บยุทธศาสตร์ท้องถิ่น 437 16 มี.ค. 2566
14 ประชุมชี้แจงแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ.2566 - 2570 502 9 มี.ค. 2566
15 เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนะแนวอาชีพ ประจำปี 2566  “งานหาคน คนหางาน” 457 9 มี.ค. 2566
16 ประชุมหารือ การจัดทำระบบทดสอบความรู้ความเข้าใจดิจิทัล 429 27 ก.พ. 2566
17 ประชุมหารือและตรวจสอบระบบแนะแนวอาชีพ 239 24 ก.พ. 2566
18 โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนในชนบท ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เรื่อง “ติดตามผลการเรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยสื่อดิจิทัลผ่านระบบทดสอบทางการศึกษา ในรูปแบบออนไลน์” 198 3 ก.พ. 2566
19 ดำเนินการสอบ Pre-Test นักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 ด้วยชุดข้อสอบมาตรฐานของมหาวิทยาลัย ภายใต้โครงการพัฒนาสมรรถนะดิจิทัลในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 255 10 ม.ค. 2566
20 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ด้านการพัฒนาความรู้และทักษะด้านดิจิทัล ครั้งที่ 1/2565 271 26 ธ.ค. 2565
21 ประชุม คณะกรรมการดำเนินการวิเคราะห์ข้อสอบเพื่อวัดสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 2/2565 274 21 พ.ย. 2565
22 ประชุมปรึกษาหารือเตรียมปรับปรุงโครงสร้างการคำนวณค่าเสื่อมครุภัณฑ์ 253 4 พ.ย. 2565
23 แนะนำการใช้งานระบบขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ  317 1 พ.ย. 2565
24 ประชุมการจัดทำบัตรบุคคล งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 - 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ วันที่ 20 - 27 ธันวาคม 2565  282 31 ต.ค. 2565
25 แนะนำขั้นตอนการทำงานของระบบรายงานยุทธศาสตร์ท้องถิ่น 249 26 ต.ค. 2565
26 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เรื่อง “การใช้งานระบบการเบิก – จ่ายวัสดุสิ้นเปลือง” 275 11 ต.ค. 2565
27 อบรมการจัดทำ Data Inventory เพื่อนำไปทำ ROPA ตามกฎหมาย PDPA 274 5 ต.ค. 2565
28 แนะนำการใช้งาน "ระบบลงทะเบียนบัณฑิต" 298 4 ต.ค. 2565
29 IC3 Digital Literacy Certification GS6 Level 1 353 4 ต.ค. 2565
30 พัฒนาระบบรายงานผลการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ 323 4 ต.ค. 2565
31 ประชุม คณะกรรมการฝ่ายพัฒนาระบบลงทะเบียนบัณฑิต 285 23 ก.ย. 2565
32 อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ รุ่นที่ 1 326 13 ก.ย. 2565
33 ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของนักศึกษาทุนอุดหนุนการศึกษา 226 13 ก.ย. 2565
34 ปรึกษาหารือด้านงบประมาณ 277 12 ก.ย. 2565
35 ปรึกษาหารือ การใช้งานระบบหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 219 12 ก.ย. 2565
36 ปรึกษาหารือ การพัฒนาระบบติดตามข้อกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 315 6 ก.ย. 2565
37 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบการเชื่อมโยงข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ระยะ 1 390 1 ก.ย. 2565
38 ประชุม เรื่อง "การพัฒนาระบบลงทะเบียนบัณฑิต" 299 30 ส.ค. 2565
39 สอบประเมินสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาการจัดการ 401 26 ส.ค. 2565
40 ประชุม การนำระบบใบทรานสคริปต์และตรวจสอบความน่าเชื่อถือในรูปแบบดิจิทัล 269 25 ส.ค. 2565
41 ร่วมปรึกษาหารือเพื่อเตรียมพัฒนาระบบลงทะเบียนบัณฑิต 250 24 ส.ค. 2565
42 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำข้อมูลรายบุคคลตามมาตรฐานข้อมูลกลางอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2565” 303 18 ส.ค. 2565
43 การประชุมโครงการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการผลิตบัณฑิตตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปี 2565 293 15 ส.ค. 2565
44 ประชุมเพื่อปรึกษาหารือ การพัฒนาระบบประเมินผลสัมฤทธิ์ตำแหน่งประเภทวิชาการ 319 11 ส.ค. 2565
45 สอบประเมินสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 289 8 ส.ค. 2565
46 เตรียมความพร้อมสำหรับการอบรมและสอบประเมินสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการ 320 26 ก.ค. 2565
47 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เรื่อง “การใช้งานระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน และพนักงานราชการ” 262 22 ก.ค. 2565
48 ประชุมปรึกษาหารือ การพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ 277 8 ก.ค. 2565
49 โครงการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 300 5 ก.ค. 2565
50 ร่วมประชุมกับบริษัทดาต้าฟาร์ม เพื่อเตรียมความพร้อมตามข้อกำหนดของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้ PDPA 331 1 ก.ค. 2565
51 ประชุมปรึกษาหารือการเสนออนุมัติระบบการลาอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานอธิการบดี 252 1 ก.ค. 2565
52 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เรื่อง “การใช้งานระบบการลาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้บริหาร” ในรูปแบบออนไลน์ (Google meet) 269 29 มิ.ย. 2565
53 ปรึกษาหารือเกี่ยวกับการพัฒนาและปรับปรุงเมนูระบบการรับนักศึกษาออนไลน์ 234 21 มิ.ย. 2565
54 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เรื่อง “การใช้งานระบบการลาอิเล็กทรอนิกส์ ในรูปแบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Microsoft Team” 273 15 มิ.ย. 2565
55 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เรื่อง “การใช้งานระบบการลาอิเล็กทรอนิกส์ ในรูปแบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Microsoft Team” 245 14 มิ.ย. 2565
56 ปรึกษาหารือ การพัฒนาเว็บไซต์สำนักศิลปะและวัฒธรรม 308 27 พ.ค. 2565
57 ร่วมเตรียมความพร้อม โครงการอบรมบทบาทหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปี 2565 ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม zoom) 274 26 พ.ค. 2565
58 ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการให้บริการเอกสารสำคัญทางการศึกษาในรูปแบบดิจิทัล (Digital Transcript) ปี 2565 ผ่านสื่อิเล็กทรอนิกส์ 261 24 พ.ค. 2565
59 ประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับกระบวนการดำเนินงานรับเข้านักศึกษา 247 29 เม.ย. 2565
60 ปรึกษาหารือการทำระบบประกันอุบัติเหตุสำหรับนักศึกษา 234 29 เม.ย. 2565
61 ประชุมหารือ เพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบเพื่อนำมาใช้ในการบริหารจัดการในส่วนของผู้บริหารและการทำงาน 347 31 มี.ค. 2565
62 โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนในชนบท ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เรื่อง “ติดตามผลการเรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยสื่อดิจิทัลผ่านระบบทดสอบทางการศึกษา ในรูปแบบออนไลน์” 275 25 มี.ค. 2565