ลำดับ ชื่อข่าวกิจกรรม ผู้ชม วันที่โพส
1 ประชุมหารือการพัฒนาระบบจองรถบัสและตัดชุดครุย 9 14 มิ.ย. 2567
2 ประชุมเตรียมการจัดทำแผนนิเทศครู และการอบรมครูและนักเรียนของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ 35 9 พ.ค. 2567
3 การนำเข้าข้อมูลสู่ระบบบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) 59 23 เม.ย. 2567
4 พัฒนาระบบยื่นกู้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 59 19 เม.ย. 2567
5 ร่วมฟังการนำเสนออุปกรณ์สแกนใบหน้าลงเวลา ประตูกั้นเข้า รวมถึงอุปกรณ์ที่รองรับการเป็น Smart City ให้กับท้องถิ่น 128 28 มี.ค. 2567
6 ประชุมเพื่อหารือการปรับปรุงระบบเบิก-จ่าย วัสดุ 120 28 มี.ค. 2567
7 การสอบชุดข้อสอบมาตรฐานมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ และสอบ IC3 Digital Literacy Certification ให้กับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ 99 14 มี.ค. 2567
8 การสอบชุดข้อสอบมาตรฐานมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ และสอบ IC3 Digital Literacy Certification ให้กับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 78 7 มี.ค. 2567
9 การสอบชุดข้อสอบมาตรฐานมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ และสอบ IC3 Digital Literacy Certification ให้กับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ วันที่โพส 6 มี.ค. 2567 74 6 มี.ค. 2567
10 การจัดทดสอบทักษะด้านดิจิทัล (Digital Literacy) ด้วยชุดข้อสอบมาตรฐานของมหาวิทยาลัยฯ ประจำปีการศึกษา 2566 111 10 ก.พ. 2567
11 การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร เรื่อง “การส่งเสริมพัฒนาและประเมินทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) สู่การเป็นพลเมืองอัจฉริยะ (Smart People) ในชุมชนท้องถิ่น” รุ่นที่ 2 72 23 ม.ค. 2567
12 การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร เรื่อง “การส่งเสริมพัฒนาและประเมินทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) สู่การเป็นพลเมืองอัจฉริยะ (Smart People) ในชุมชนท้องถิ่น” รุ่นที่ 1 65 13 ม.ค. 2567
13 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยสื่อดิจิทัล ผ่านระบบทดสอบทางการศึกษา และการใช้งาน AI ด้วย ภายใต้โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการศึกษาของโรงเรียนในชนบท 87 10 ม.ค. 2567
14 โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการศึกษาของโรงเรียนในชนบท 87 19 ธ.ค. 2566
15 ระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรื่อนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ 163 31 ต.ค. 2566
16 สอบประเมินสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล ประจำปีการศึกษา 2566 251 26 ต.ค. 2566
17 ประชุมทดสอบระบบวัดระดับสมรรถนะความรู้ความเข้าใจดิจิทัล 180 6 ต.ค. 2566
18 การพัฒนาระบบติดตามการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 458 3 ต.ค. 2566
19 งานสัมมนา  Huawei Tech Day  2023 172 15 ก.ย. 2566
20 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ แข่งขันทักษะทางไซเบอร์ ครั้งที่ 1 (PSRU Cyber Hackathon 2023) 170 7 ก.ย. 2566
21 โครงการจัดทำระบบบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 225 5 ก.ย. 2566
22 ร่วมประชุมปรึกษาหารือการรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 - 2564 254 14 ก.ค. 2566
23 ปรึกษาหารือการปรับปรุบระบบประกันอุบัติเหตุ 229 7 มิ.ย. 2566
24 ประชุมหารือเตรียมพัฒนาระบบ 250 22 มี.ค. 2566
25 ประชุมคณะกรรมการ ITA 209 22 มี.ค. 2566
26 ประชุมโครงการ D-Transcripts เรื่องการ set up ระบบ digital transcript user staff, ผู้อนุมัติ สำหรับใช้งานจริง 506 16 มี.ค. 2566
27 ประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าระบบจัดเก็บยุทธศาสตร์ท้องถิ่น 478 16 มี.ค. 2566
28 ประชุมชี้แจงแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ.2566 - 2570 548 9 มี.ค. 2566
29 เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนะแนวอาชีพ ประจำปี 2566  “งานหาคน คนหางาน” 494 9 มี.ค. 2566
30 ประชุมหารือ การจัดทำระบบทดสอบความรู้ความเข้าใจดิจิทัล 465 27 ก.พ. 2566
31 ประชุมหารือและตรวจสอบระบบแนะแนวอาชีพ 280 24 ก.พ. 2566
32 โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนในชนบท ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เรื่อง “ติดตามผลการเรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยสื่อดิจิทัลผ่านระบบทดสอบทางการศึกษา ในรูปแบบออนไลน์” 233 3 ก.พ. 2566
33 ดำเนินการสอบ Pre-Test นักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 ด้วยชุดข้อสอบมาตรฐานของมหาวิทยาลัย ภายใต้โครงการพัฒนาสมรรถนะดิจิทัลในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 309 10 ม.ค. 2566
34 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ด้านการพัฒนาความรู้และทักษะด้านดิจิทัล ครั้งที่ 1/2565 314 26 ธ.ค. 2565
35 ประชุม คณะกรรมการดำเนินการวิเคราะห์ข้อสอบเพื่อวัดสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 2/2565 313 21 พ.ย. 2565
36 ประชุมปรึกษาหารือเตรียมปรับปรุงโครงสร้างการคำนวณค่าเสื่อมครุภัณฑ์ 292 4 พ.ย. 2565
37 แนะนำการใช้งานระบบขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ  362 1 พ.ย. 2565
38 ประชุมการจัดทำบัตรบุคคล งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 - 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ วันที่ 20 - 27 ธันวาคม 2565  320 31 ต.ค. 2565
39 แนะนำขั้นตอนการทำงานของระบบรายงานยุทธศาสตร์ท้องถิ่น 281 26 ต.ค. 2565
40 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เรื่อง “การใช้งานระบบการเบิก – จ่ายวัสดุสิ้นเปลือง” 307 11 ต.ค. 2565
41 อบรมการจัดทำ Data Inventory เพื่อนำไปทำ ROPA ตามกฎหมาย PDPA 318 5 ต.ค. 2565
42 แนะนำการใช้งาน "ระบบลงทะเบียนบัณฑิต" 337 4 ต.ค. 2565
43 IC3 Digital Literacy Certification GS6 Level 1 414 4 ต.ค. 2565
44 พัฒนาระบบรายงานผลการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ 356 4 ต.ค. 2565
45 ประชุม คณะกรรมการฝ่ายพัฒนาระบบลงทะเบียนบัณฑิต 327 23 ก.ย. 2565
46 อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ รุ่นที่ 1 375 13 ก.ย. 2565
47 ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของนักศึกษาทุนอุดหนุนการศึกษา 263 13 ก.ย. 2565
48 ปรึกษาหารือด้านงบประมาณ 318 12 ก.ย. 2565
49 ปรึกษาหารือ การใช้งานระบบหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 251 12 ก.ย. 2565
50 ปรึกษาหารือ การพัฒนาระบบติดตามข้อกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 347 6 ก.ย. 2565
51 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบการเชื่อมโยงข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ระยะ 1 424 1 ก.ย. 2565
52 ประชุม เรื่อง "การพัฒนาระบบลงทะเบียนบัณฑิต" 340 30 ส.ค. 2565
53 สอบประเมินสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาการจัดการ 461 26 ส.ค. 2565
54 ประชุม การนำระบบใบทรานสคริปต์และตรวจสอบความน่าเชื่อถือในรูปแบบดิจิทัล 305 25 ส.ค. 2565
55 ร่วมปรึกษาหารือเพื่อเตรียมพัฒนาระบบลงทะเบียนบัณฑิต 282 24 ส.ค. 2565
56 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำข้อมูลรายบุคคลตามมาตรฐานข้อมูลกลางอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2565” 340 18 ส.ค. 2565
57 การประชุมโครงการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการผลิตบัณฑิตตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปี 2565 320 15 ส.ค. 2565
58 ประชุมเพื่อปรึกษาหารือ การพัฒนาระบบประเมินผลสัมฤทธิ์ตำแหน่งประเภทวิชาการ 372 11 ส.ค. 2565
59 สอบประเมินสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 314 8 ส.ค. 2565
60 เตรียมความพร้อมสำหรับการอบรมและสอบประเมินสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการ 347 26 ก.ค. 2565
61 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เรื่อง “การใช้งานระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน และพนักงานราชการ” 296 22 ก.ค. 2565
62 ประชุมปรึกษาหารือ การพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ 310 8 ก.ค. 2565
63 โครงการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 336 5 ก.ค. 2565
64 ร่วมประชุมกับบริษัทดาต้าฟาร์ม เพื่อเตรียมความพร้อมตามข้อกำหนดของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้ PDPA 366 1 ก.ค. 2565
65 ประชุมปรึกษาหารือการเสนออนุมัติระบบการลาอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานอธิการบดี 284 1 ก.ค. 2565
66 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เรื่อง “การใช้งานระบบการลาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้บริหาร” ในรูปแบบออนไลน์ (Google meet) 304 29 มิ.ย. 2565
67 ปรึกษาหารือเกี่ยวกับการพัฒนาและปรับปรุงเมนูระบบการรับนักศึกษาออนไลน์ 263 21 มิ.ย. 2565
68 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เรื่อง “การใช้งานระบบการลาอิเล็กทรอนิกส์ ในรูปแบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Microsoft Team” 316 15 มิ.ย. 2565
69 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เรื่อง “การใช้งานระบบการลาอิเล็กทรอนิกส์ ในรูปแบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Microsoft Team” 276 14 มิ.ย. 2565
70 ปรึกษาหารือ การพัฒนาเว็บไซต์สำนักศิลปะและวัฒธรรม 336 27 พ.ค. 2565
71 ร่วมเตรียมความพร้อม โครงการอบรมบทบาทหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปี 2565 ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม zoom) 313 26 พ.ค. 2565
72 ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการให้บริการเอกสารสำคัญทางการศึกษาในรูปแบบดิจิทัล (Digital Transcript) ปี 2565 ผ่านสื่อิเล็กทรอนิกส์ 297 24 พ.ค. 2565
73 ประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับกระบวนการดำเนินงานรับเข้านักศึกษา 276 29 เม.ย. 2565
74 ปรึกษาหารือการทำระบบประกันอุบัติเหตุสำหรับนักศึกษา 264 29 เม.ย. 2565
75 ประชุมหารือ เพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบเพื่อนำมาใช้ในการบริหารจัดการในส่วนของผู้บริหารและการทำงาน 378 31 มี.ค. 2565
76 โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนในชนบท ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เรื่อง “ติดตามผลการเรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยสื่อดิจิทัลผ่านระบบทดสอบทางการศึกษา ในรูปแบบออนไลน์” 310 25 มี.ค. 2565