โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เรื่อง การใช้งานระบบประเมิน ผลการปฏิบัติราชการของพนักงาน มหาวิทยาลัยสายสนับสนุน

วันที่โพส 10 ก.ค. 2564 ผู้ชม 19459


เรียนเชิญ พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน เข้าร่วมอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เรื่อง การใช้งานระบบประเมิน ผลการปฏิบัติราชการของพนักงาน มหาวิทยาลัยสายสนับสนุน

วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรมในการดำเนินการ

  • เพื่อตอบสนองนโยบายของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมตามยุทธศาสตร์ที่ 4 การปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล
  • เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถใช้ระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ได้อย่างถูกต้อง เข้าใจ และเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย

ลงทะเบียนที่นี่