สำนักวิทยบริการฯ จัดฝึกอบรมความรู้แก่ท้องถิ่นฟรี หลักสูตร “การสร้างเว็บไซด์ด้วย Joomla (Work Shop Training)” ปีการศึกษา 2556

วันที่โพส 3 ก.ค. 2556 ผู้ชม 19409


             วันที่ 2 ก.ค.56  เวลา 09.00 น.  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดการฝึกอบรม โครงการบริหารวิชาการเพื่อเผยแพร่ความรู้แก่ท้องถิ่น หลักสูตร เรื่อง “การสร้างเว็บไซด์ด้วย Joomla (Work Shop Training)” ปีการศึกษา 2556 สำหรับครู อาจารย์ นักศึกษา และบุคคลที่สนใจทั่วไป ระหว่างวันที่ 2-4 กรกฎาคม 2556 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ชั้น 3   โดยมี รศ.ดร.เปรื่อง  จันดา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม

               อาจารย์เดือนฉาย ไชยบุตรผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวว่า การฝึกอบรมในครั้งนี้ เป็นการอบรมหลักสูตรการสร้างเว็บไซด์ ด้วย Joomla เป็นการเรียนรู้และใช้งานโปรแกรมสร้างเว็บไซด์ชนิดที่มีระบบบริหารจัดการเนื้อหาอย่างเป็นระบบ ได้แก่โปรแกรมจูมลา ซึ่งเป็นโปรแกรมสร้างเว็บไซด์ที่ได้รับความนิยมอย่างสูง มีผู้ใช้งานทั่วโลกเพิ่มขึ้นทุกปี โดยผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้ตั้งแต่พื้นฐานในการติดตั้งเว็บไซด์ การจัดแบ่งหมวดหมู่และประเภทของข้อมูล การจำลองเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เป็นเครื่องแม่ข่าย การบริหารจัดการเว็บไซด์ การเพิ่มเนื้อหาและการจัดการเนื้อหาต่างๆภายในเว็บอย่างง่ายจนถึงขั้นการนำเว็บไซด์ขึ้นใช้จริงบนอินเตอร์เน็ต จากอาจารย์อนุพงษ์  สุขประเสริฐ วิทยากรในการฝึกอบรม เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ CMS และสร้างเว็บไซด์โดยใช้ Joomla CMS ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
             การอบรมดังกล่าว ได้รับความสนใจจากครู อาจารย์ และบุคลากรโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดเพชรบูรณ์  เป็นจำนวนมาก