เทคโนโลยีดิจิทัลกับการเกษตรยุคใหม่

วันที่โพส 28 มี.ค. 2566 ผู้ชม 377


คำอธิบายคอร์ส

         เทคโนโลยีดิจิทัลกับการเกษตรยุคใหม่ ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจหลักการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาทำงานร่วมกับงานด้านการเกษตรอย่างปลอดภัย ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลตรวจสอบสภาพแวดล้อมสำหรับการเกษตรยุคใหม่ ออกแบบและติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมการปลูกพืชด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และสามารถเขียนโปรแกรมสำหรับการควบคุมการปลูกพืชผัก,ผลผลิตด้านการเกษตรผ่านระบบสมาร์ทโฟน

คอร์สนี้เหมาะกับใคร

1. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
2.นักศึกษา บุคลากร และศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
3.ครู-อาจารย์ และประชาชนทั่วไปผู้ที่สนใจ

จำนวนที่รับ 50 คน

จำนวนสำรอง 50 คน

วันที่/เวลา

วันที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 08.30 - 16.30 น.

สถานที่อบรม

ห้องประชุม IT108 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

คลิกเพื่อลงทะเบียน