โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนาเว็บไซต์ด้วย WordPress

วันที่โพส 1 พ.ค. 2567 ผู้ชม 1130


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนาเว็บไซต์ด้วย WordPress     

********************************************

           สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีกำหนดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนาเว็บไซต์ด้วย Wordpress ให้กับอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้อาจารย์ และบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์ การจัดอันดับเว็บไซต์มหาวิทยาลัยโลก และมีพื้นที่ในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของอาจารย์  และผลการดำเนินงานผ่านทางเว็บไซต์ของบุคลากรที่อยู่ภายใต้โดเมน pcru.ac.th  ซึ่งสามารถสร้างเว็บไซต์ส่วนตัว สำหรับเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือผลการดำเนินงานผ่านเว็บไซต์ (e-Portfolio) 
           โดยมีการจัดอบรมทั้งหมด 5 รุ่น (รุ่นละ 48 คน) เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ IT105 และ IT106 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ตรวจสอบรายชื่อการเข้าร่วมอบรมที่นี่

 
รุ่นที่ 1 วันที่ 13-14 พฤษภาคม 2567  หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์ฯ คณะครุศาสตร์

รุ่นที่ 2 วันที่ 15-16 พฤษภาคม 2567 หน่วยงาน : คณะวิทยาการจัดการ คณะมนุษยศาสตร์ฯ

รุ่นที่ 3 วันที่ 27-28 พฤษภาคม 2567  คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ/คณะมนุษยศาสตร์ฯ/คณะพยาบาล

รุ่นที่ 4 วันที่ 29-30 พฤษภาคม 2567 คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ/คณะวิทยาศาสตร์ฯ/คณะมนุษยศาสตร์ฯ

รุ่นที่ 5 วันที่ 11-12 มิถุนายน 2567 สำนักงานอธิการดี/สำนักส่งเสริมและงานทะเบียน/สำนักวิทยบริการฯ/สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
สถาบันวิจัยและพัฒนา/สถาบันภาษา/งานบัณฑิตศึกษา

***หมายเหตุ***ผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรม แต่ไม่สามารถเข้าร่วมอบรมตามรุ่นที่กำหนดได้ สามารถลงทะเบียนในรุ่นอื่น ๆ และแจ้งชื่อเพื่อเข้าร่วมอมรมที่หน่วยงานต้นสังกัด