ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ปัญญาประดิษฐ์ AI เป็นผู้ช่วยเขียนบทความวิชาการ รุ่นที่ 2

วันที่โพส 12 มิ.ย. 2567 ผู้ชม 580


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ปัญญาประดิษฐ์ AI เป็นผู้ช่วยเขียนบทความวิชาการอย่างสร้างสรรค์ รุ่นที่ 2

************************************

          สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีกำหนดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ปัญญาประดิษฐ์ AI เป็นผู้ช่วยเขียนบทความวิชาการ ให้กับอาจารย์ นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ และประชาชนทั่วไปที่สนใจ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีทักษะด้านดิจิทัลในการพัฒนางานด้านวิชาการ งานวิจัย และการเขียนวิเคราะห์และประเมินค่างาน โดยใช้หลักปัญญาประดิษฐ์ AI เข้ามาช่วย
          โดยจัดอบรมในวันที่ 21 มิถุนายน 2567 เวลา 08.00-17.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ IT105 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์
.
  ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่: 
สำนักงานสำนักวิทยบริการฯ เบอร์โทร 056-717153
นางมัทนา  จันทร์ศรี  เบอร์โทร 056-717100 ต่อ 2821
นางสาวปนัดดา  วงศ์โสม  เบอร์โทร 056-717100 ต่อ 6111

ลงทะเบียนอบรม   กำหนดการอบรม