กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์พื้นฐานของหน่วยงานภาครัฐ

วันที่โพส 24 มิ.ย. 2567 ผู้ชม 1555


กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์พื้นฐานของหน่วยงานภาครัฐ

********************************************

             จากที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ลงนามความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 ภายใต้โครงการการยกระดับทักษะบุคลากรรัฐเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ดังนั้นสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ร่วมกับ สกมช. โดยกำหนดการจัด อบรมเชิงปฏิบัติการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์พื้นฐานของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ 1 ภายใต้โครงการยกระดับทักษะกำลังคนด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ โดยมีวัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานที่ดูแลเว็บไซต์ และสื่อสังคมออนไลน์ของภาครัฐ ได้รับความรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของเว็บไซต์ และสื่อสังคมออนไลน์ของหน่วยงานภาครัฐ
          2.  เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานที่ดูแลเว็บไซต์ และสื่อสังคมออนไลน์ของภาครัฐ มีแนวทางการดำเนินงานด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่ถูกต้องและเหมาะสม

   สิ่งที่คุณจะได้รับจากการอบรมครั้งนี้
       - ความรู้เบี้องต้นเรื่องการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
      - มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
      - กฏหมายที่เกี่ยวข้องในหน่วยงานของรัฐ
      - รู้จักกับ Cyber Security Awareness
      - การจัดทำแผนรับมือเหตุภัยคุกคามทางไซเบอร์ และแนวทางการเขียน TOR ให้ครอบคลุมการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์สำหรับหน่วยงาน
        จัดอบรมขึ้นระหว่างวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2567 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม  IT108 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ กลุ่มเป้าหมาย ผู้ปฏิบัติงานที่ดูแลเว็บไซต์และสือสังคมออนไลน์ของหน่วยงานภาครัฐ (จำนวน 100 คน)
 
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่: 
สำนักงานสำนักวิทยบริการฯ เบอร์โทร 056-717153
นายอุดมศักดิ์  ภู่พิมล     เบอร์โทร 056-717100 ต่อ 3999  
นางสาวดวงใจ  คำทิพย์  เบอร์โทร 056-7171000 ต่อ 6124                                                                     

ลงทะเบียนอบรม   กำหนดการอบรม