ประชาสัมพันธ์ ระบบเครือข่ายเสมือน PCRU SSL VPN

วันที่โพส 25 ก.ย. 2556 ผู้ชม 19383


 สำนักวิทยบริการฯ ได้รับมอบหมายให้ดูแลและควบคุมการใช้บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และการให้บริการฐานข้อมูลงานวิจัยออนไลน์  ซึงฐานข้อมูลที่ได้รับจาก สกอ กำหนดให้สืบค้นได้จากเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์เท่านั้น ดังนั้นสำนักวิทยบริการได้พัฒนาระบบ โครงข่ายเสมือน PCRU SSL VPN เพื่อให้บริการสำหรับอาจารย์ นักศึกษา ในการสืบค้นหางานวิจัยจากภายนอกมหาวิทยาลัยได้ เอกสารคู่มือการใช้งาน http://www.pcru.ac.th/pcru/main.php?page=vpn