พระราชทานเข็มพระนาม สธ.

วันที่โพส 28 ก.พ. 2557 ผู้ชม 19412


สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  พระราชทานเข็มพระนาม สธ.  
แก่ นางเดือนฉาย ไชยบุตร ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  และ นายสำราญ  ท้าวเงิน  รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ในวันที่  18  กุมภาพันธ์  2557  ณ  อาคารชัยพัฒนา  สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร คณะทำงานเครือข่ายเผยแพร่ ถ่ายทอด และพัฒนาสื่อการเรียนการสอนบนระบบ e-Learning (eDL-Square) ระยะที่ ๒  ซึ่งในปี ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏที่มีผลงานระดับดีเด่น ภายใต้โครงการเยาวชนทั่วถิ่นไทย เรียนรู้ได้ ใต้ร่มพระบารมี