การประเมินผลการบริหารงาน

วันที่โพส 5 ส.ค. 2558 ผู้ชม 19409


 การประเมินผลการบริหารงาน โดยคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
โดยผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับการประเมินในหน่วยงานระดับสำนัก-สถาบัน อยู่ในระดับคุณภาพดี คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๓๙