ขอเชิญชวนเข้าใช้บริการ e-book (หนังสืออิเล็กทรอนิกส์)

วันที่โพส 10 ก.ย. 2558 ผู้ชม 19426


หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้จัดซื้อ e-book (หนังสืออิเล็กทรอนิกส์) สำหรับให้บริการกับนักศึกษา คณาจารย์ นักวิจัยและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
ขอเชิญชวนเข้าใช้บริการ e-book โดยผู้อ่านสามารถใช้งานผ่านทางคอมพิวเตอร์ หรือ ผ่านทางสมาร์ทโฟนได้ ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศตลอดจนเอกสารฉบับเต็ม
ได้ที่  http://elibrary.pcru.ac.th/ilovelib/ หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  คุณขวัญชัย  และคุณปวีณา งานหอสมุดกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 056-717153 ต่อ 2822,2828