ลำดับ ชื่อบริการ วันที่โพส ผู้ชม ผู้โพส
1 บริการสืบค้นหนังสือและทรัพยากรสารสนเทศ (OPAC) 5 พ.ค. 2565 598 งานหอสมุดกลาง
2 ฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม UCTAL 22 ก.พ. 2565 506 งานหอสมุดกลาง
3 ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-Book 22 ก.พ. 2565 696 งานหอสมุดกลาง
4 ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ E-Database 22 ก.พ. 2565 550 งานหอสมุดกลาง
5 ฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม ThaiLIS 22 ก.พ. 2565 487 งานหอสมุดกลาง
6 ระเบียบการใช้หอสมุดกลาง 22 ก.พ. 2565 505 งานหอสมุดกลาง