ลำดับ ชื่อบริการ วันที่โพส ผู้ชม ผู้โพส
1 บริการสืบค้นหนังสือและทรัพยากรสารสนเทศ (OPAC) 5 พ.ค. 2565 728 งานหอสมุดกลาง
2 ฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม UCTAL 22 ก.พ. 2565 579 งานหอสมุดกลาง
3 ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-Book 22 ก.พ. 2565 776 งานหอสมุดกลาง
4 ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ E-Database 22 ก.พ. 2565 895 งานหอสมุดกลาง
5 ฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม ThaiLIS 22 ก.พ. 2565 586 งานหอสมุดกลาง
6 ระเบียบการใช้หอสมุดกลาง 22 ก.พ. 2565 578 งานหอสมุดกลาง