ลำดับ ชื่อบริการ วันที่โพส ผู้ชม ผู้โพส
1 สถิติจำนวนผู้เข้าใช้บริการหอสมุดกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 29 มี.ค. 2567 77 งานหอสมุดกลาง
2 สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศหอสมุดกลาง 21 ธ.ค. 2566 206 งานหอสมุดกลาง
3 ฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม UCTAL 22 ก.พ. 2565 781 งานหอสมุดกลาง
4 ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-Book 22 ก.พ. 2565 1084 งานหอสมุดกลาง
5 ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ E-Database 22 ก.พ. 2565 1386 งานหอสมุดกลาง
6 ฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม ThaiLIS 22 ก.พ. 2565 841 งานหอสมุดกลาง
7 ระเบียบการใช้หอสมุดกลาง 22 ก.พ. 2565 825 งานหอสมุดกลาง