ลำดับ ชื่อบริการ วันที่โพส ผู้ชม ผู้โพส
1 บริการระบบสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ (OPAC) 5 พ.ค. 2565 247 งานหอสมุดกลาง
2 ฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม UCTAL 22 ก.พ. 2565 166 งานหอสมุดกลาง
3 ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-Book 22 ก.พ. 2565 353 งานหอสมุดกลาง
4 ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ E-Database 22 ก.พ. 2565 208 งานหอสมุดกลาง
5 ฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม ThaiLIS 22 ก.พ. 2565 177 งานหอสมุดกลาง
6 ระเบียบการใช้หอสมุดกลาง 22 ก.พ. 2565 179 งานหอสมุดกลาง