ลำดับ ชื่อบริการ วันที่โพส ผู้ชม ผู้โพส
1 สถิติจำนวนผู้เข้าใช้บริการหอสมุดกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 29 มี.ค. 2567 34 งานหอสมุดกลาง
2 สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศหอสมุดกลาง 21 ธ.ค. 2566 142 งานหอสมุดกลาง
3 ฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม UCTAL 22 ก.พ. 2565 726 งานหอสมุดกลาง
4 ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-Book 22 ก.พ. 2565 1000 งานหอสมุดกลาง
5 ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ E-Database 22 ก.พ. 2565 1151 งานหอสมุดกลาง
6 ฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม ThaiLIS 22 ก.พ. 2565 754 งานหอสมุดกลาง
7 ระเบียบการใช้หอสมุดกลาง 22 ก.พ. 2565 761 งานหอสมุดกลาง