ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล แชร์ไอเดีย ลดขยะในชีวิตประจำวัน

วันที่โพส 7 ก.พ. 2563 ผู้ชม 19427


 

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล
แชร์ไอเดีย ลดขยะในชีวิตประจำวัน

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

ประเภท

ชั้นปี

สาขา

คณะ

หมายเหตุ

1

นางสาวฐิติมา  โมคศิริ

นักศึกษา

1

สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ

ครุศาสตร์

 

2

นางสาวปวิชญา  พิบูลภักดี

นักศึกษา

1

สาขาวิชา รัฐศาสตร์
(การเมืองการปกครอง)

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

3

อาจารย์ปุณฑริกา  สุคนธสิงห์

อาจารย์

-

สาขาวิชาการจัดการ

 

วิทยาการจัดการ

 

4

นางโฉมฉาย  ขุนแพง

เจ้าหน้าที่

-

พนักงานอาคาร

คณะวิทยาการจัดการ

 

5

นายกฤตภัทร  ถิมประเทศ

นักศึกษา

3

สาขาวิชา พัฒนาสังคม

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

6

นายขวัญประชา  สีหา

นักศึกษา

3

สาขาวิชา รัฐศาสตร์
(การเมืองการปกครอง)

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

7

นายภากร  พรหมพินิจ

นักศึกษา

4

สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

8

นางสาวณัฐวดี  ดีรัมย์ธำรงไท

นักศึกษา

2

สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ

 

ครุศาสตร์

 

9

นางสาวธัญญา  โสมสุภาพ

นักศึกษา

3

สาขาวิชา รัฐศาสตร์
(การเมืองการปกครอง)

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

10

นางสาวขวัญนภา  ด้วงโป้

นักศึกษา

4

สาขารัฐประศาสนศาสตร์

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์