โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เรื่อง การใช้งานระบบการลาอิเล็กทรอนิกส์

วันที่โพส 15 ก.ค. 2564 ผู้ชม 19628


อบรมการใช้ระบบการลาอิเล็กทรอนิกส์

 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเรียนเชิญบุคลากรเข้าร่วม อบรมการใช้ระบบการลาอิเล็กทรอนิกส์ #เพื่อให้บุคลากรสามารถลาป่วย ลากิจ ลาพักผ่อนยกเลิกการลา และสามารถลงชื่อในรูปแบบลายเซ็นดิจิทัลได้ ทั้งนี้สามารถลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการอบรมตามการแบ่งรุ่นได้ดังรายละเอียดดังนี้ 

⭕️#รุ่นที่1 วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 สถาบันภาษา + กองกลาง + สำนักศิลปะ (blue check mark) https://miscenter.pcru.ac.th/it_training/detail.php?C_ID=288

⭕️#รุ่นที่2 วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 กองนโยบายและแผน + กองพัฒนานักศึกษา +คณะครุศาสตร์+คณะเกษตร สถาบันวิจัย+งานตรวสอบภายใน (blue check mark)https://miscenter.pcru.ac.th/it_training/detail.php?C_ID=289

⭕️#รุ่นที่3 วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 สำนักส่งเสริมวิชาการฯ+คณะมนุษยศาสตร์ +คณะวิทยาการจัดการ +คณะวิทยาศาสตร์ + สำนักวิทยบริการ (blue check mark)https://miscenter.pcru.ac.th/it_training/detail.php?C_ID=290