Google Scholar

วันที่โพส 20 ก.ย. 2565 ผู้ชม 1659


ขอเชิญ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักวิจัย และนักศึกษา สมัครใช้งาน Google Scholar

คุณสมบัติเด่นของ Google Scholar

  • สามารถค้นหาสารสนเทศทางด้านการวิจัยและวิชาการได้ จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายผ่านจุดสืบค้น เพียงจุดเดียว
  • สามารถสืบค้นและดาวน์โหลดบทความ บทคัดย่อ และการอ้างอิงของผลงานทางวิชาการจากทั่วโลก
  • สามารถใช้แหล่งเชื่อมโยง (link) ค้นหาตำแหน่งของบทความฉบับสมบูรณ์จากฐานข้อมูลห้องสมุด สถาบันอุดมศึกษาหรือบนเว็บไซต์มหาวิทยาลัย
  • สามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการศึกษาวิจัยในหลากหลายสาขาวิชา ทั้งวิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
  • สามารถสืบค้นเพิ่มเติมในกรณีที่ต้องการเอกสารหรือบทความอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถใช้สำหรับอ้างอิงหรือทำบรรณานุกรม
  • สามารถดูการอ้างถึง (cited) ในกรณีที่ต้องการทราบว่าบทความหรืองานวิจัยชิ้นดังกล่าว ถูกนำไปอ้างอิงในงานวิชาการชิ้นใดบ้าง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ดำเนินการส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ ของอาจารย์และนักวิจัยภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ลงบนโปรไฟล์ฐานข้อมูล Google Scholar เพื่อเป็นการผลักดันและส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ รวมทั้งการจัดอันดับเว็บไซต์มหาวิทยาลัยโลกนั้น ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จึงขอความอนุเคราะห์ท่าน ประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์และนักวิจัย ภายในหน่วยงาน/คณะ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยสามารถศึกษาข้อมูลการสร้างโปรไฟล์และการลงข้อมูลตามลิงก์

คู่มือการใช้งาน Google Scholar Citation Profile

ทั้งนี้ ผู้สร้างโปรไฟล์จะต้องใส่ข้อมูล ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) และ E-mail (...@pcru.ac.th) ที่ระบุไว้ในระบบ e-Profile ของของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์เท่านั้น

สมัครใช้งานได้ที่นี่!!