ขอเรียนเชิญร่วมรับฟังการบรรยาย นวัตกรรมดิจิทัล ภายใต้งานครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ “Think Global Work Local : พัฒนาท้องถิ่นสู่สากล”

วันที่โพส 20 พ.ย. 2566 ผู้ชม 1244


ขอเรียนเชิญร่วมรับฟังการบรรยาย
 นวัตกรรมดิจิทัล ภายใต้งานครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ “Think Global Work Local : พัฒนาท้องถิ่นสู่สากล”

***************************

        ขอเรียนเชิญร่วมรับฟังการบรรยาย นวัตกรรมดิจิทัล ภายใต้งานครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ “Think Global Work Local : พัฒนาท้องถิ่นสู่สากล” วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 – 11.30 น.  ณ ห้องประชุม IT108 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  ภายในงานมีการปาฐกถา "การพัฒนาพลเมืองสู่การเป็นพลเมืองดิจทัล" โดยนายธีรวุฒิ  ธงภักด์ รองเลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) การบรรยาย "สถานภาพการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ การเข้าใจดิจิทัลของพลเมืองไทย" โดยนางสาวรัตนา  จรูญศักดิ์สิทธิ์ ผู้อำนวยการกองขับเคลื่อนดิจิทัลเพื่อสังคม (สดช.) และการบรรยาย เรื่อง กลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาสมรรถนะดิจิทัล  สมรรถนะด้านดิจิทัลสำหรับพลเมืองไทย (Digital Citizen Framework) และระบบวัดระดับสมรรถนะความรู้ความเข้าใจดิจทััล (ONDE Digital CT) โดยนายยุทธพงศ์  อุณหทวีทรัพย์ ที่ปรึกษาโครงการฯ   !! ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม
ท่านผู้สนในเข้าร่วมสามารถ  คลิกลงทะเบียนได้ที่นี่   และดาวน์โหลด  กำหนดการ  

***หมายเหตุ : ผู้เข้ารับฟังการบรรยายจะได้รับใบประกาศนียบัตรจากสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.)
สำหรับนักศึกษาเก็บชั่วโมงทุนและกยศ สามารถเข้าร่วมและเก็บชั่วโมง (3ชั่วโมง) ในการเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย นวัตกรรมดิจิทัล ภายใต้งานครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ “Think Global Work Local : พัฒนาท้องถิ่นสู่สากล”