ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ปัญญาประดิษฐ์ AI เป็นผู้ช่วยเขียนบทความวิชาการ

วันที่โพส 4 มิ.ย. 2567 ผู้ชม 1257


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ปัญญาประดิษฐ์ AI เป็นผู้ช่วยเขียนบทความวิชาการอย่างสร้างสรรค์

************************************

          สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีกำหนดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ปัญญาประดิษฐ์ AI เป็นผู้ช่วยเขียนบทความวิชาการ ให้กับอาจารย์ นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ และประชาชนทั่วไปที่สนใจ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีทักษะด้านดิจิทัลในการพัฒนางานด้านวิชาการ งานวิจัย และการเขียนวิเคราะห์และประเมินค่างาน โดยใช้หลักปัญญาประดิษฐ์ AI เข้ามาช่วย
          โดยจัดอบรมในวันที่ 20 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ IT105 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์
.
 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่:  นางมัทนา  จันทร์ศรี  เบอร์โทร 056-717153 ต่อ 2821
                                        นางสาวปนัดดา  วงศ์โสม  เบอร์โทร 056-717153 ต่อ 6111

ลงทะเบียนอบรม   กำหนดการอบรม