โครงการอบรมการพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีและส่งเสริมการพัฒนานักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา

วันที่โพส 17 มิ.ย. 2567 ผู้ชม 534


โครงการอบรมการพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีและส่งเสริมการพัฒนานักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา

********************************************

           จากที่มหาวิทยาราชภัฏเพชรบูรณ์ลงนามความร่วมมือกับบริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 ในโครงการ Huawei ICT Academy  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อร่วมกันผลักดันการพัฒนาความรู้ความสามารถในด้านเทคโนโลยีขั้นสูง ตลอดจนเตรียมความพร้อมในเทคโนโลยีเฉพาะทาง เพื่อเป็นการบ่มเพาะบุคลากรในอนาคตให้มีทักษะความสามารถด้านดิจิทัลตรงกับความต้องการของอุตสาหกรรม
          ดังนั้นสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ร่วมกับบริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จึงกำหนดการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีและส่งเสริมการพัฒนานักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์
          1. เพื่อพัฒนาบุคลากรชุมชนท้องถิ่นด้านการศึกษา ให้มีความรู้ความสามารถในด้านเทคโนโลยี
          2. เพื่อพัฒนาความรู้ให้นักศึกษา เพื่อเป็นกลุ่มจิตอาสาพัฒนาชุมชนท้องถิ่นในการให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี
          3. เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีความเข้าใจในสิทธิประโยชน์ของโครงการ Huawei ICT Academy ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีเฉพาะทาง พร้อมก้าวเข้าสู่สายอาชีพในภาคอุตสาหกรรม
          โดยจัดอบรมวันที่ 26 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการฝึกอบรม  IT106 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ กลุ่มเป้าหมาย อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
(จำนวน 40 คน)
 
 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่: 

สำนักงานสำนักวิทยบริการฯ เบอร์โทร 056-717153
นายวิเศษ  เกตุดี  เบอร์โทร 056-717100 ต่อ 6125
นางสาวดวงใจ  คำทิพย์  เบอร์โทร 056-717100 ต่อ 6124
นายอุดมศักดิ์  ภู่พิมล     เบอร์โทร 056-717100 ต่อ 3999                                                                                                                            

ลงทะเบียนอบรม   กำหนดการอบรม