กิจกรรมที่ 2 หลักสูตรอบรมเยาวชนรุ่นใหม่ รู้ทันภัย Cyber

วันที่โพส 24 มิ.ย. 2567 ผู้ชม 904


กิจกรรมที่ 2 หลักสูตรอบรมเยาวชนรุ่นใหม่ รู้ทันภัย Cyber

********************************************

      จากที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ลงนามความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 ภายใต้โครงการการยกระดับทักษะบุคลากรรัฐเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ดังนั้นสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ร่วมกับสกมช. กำหนดการจัดอบรมเยาวชนรุ่นใหม่ รู้ทันภัย Cyber ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ 2 ภายใต้โครงการยกระดับทักษะกำลังคนด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ โดยมีวัตถุประสงค์
     1. เพื่อให้ อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา และบุคคลที่สนใจ ได้รับความรู้เกี่ยวกับภัยคุกคามและการป้องกันภัยทางไซเบอร์จากการใช้งานอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยี
     2. เพื่อให้ อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา และบุคคลที่สนใจให้คำแนะนำเกี่ยวกับภัยคุกคาม และการป้องกันภัยทางไซเบอร์แก่คนรอบข้างได้อย่างเหมาะสม

 สิ่งที่คุณจะได้รับจากการอบรมครั้งนี้
      - ทำความรู้จักกับ Cyber Security คืออะไร มีความสำคัญอย่างไรในปัจจุบัน
      - รู้จักกับภัยคุกคามไซเบอร์รูปแบบต่าง ๆ
      - การใช้งานมือถือ และ Social Media อย่างไรให้ปลอดภัยจากภัยคุกคาม
      - รู้จักกับ Cyber Academy และ Platform MOOC ของ NCSA เพื่อเตรียมตัวศึกษาต่อหรือปฏิบัติงานในสายงาน Cyber
        จัดอบรมวันที่ 25 กรกฎาคม 2567 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ปฏิบัติการฝึกอบรม IT105 และIT106 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา และบุคคลที่สนใจ (จำนวน 100 คน)
 
 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่: 
สำนักงานสำนักวิทยบริการฯ เบอร์โทร 056-717153
นายอุดมศักดิ์  ภู่พิมล     เบอร์โทร 056-717100 ต่อ 3999  
นางสาวดวงใจ  คำทิพย์  เบอร์โทร 056-717100 ต่อ 6124

                                                                                                                 

ลงทะเบียนอบรม   กำหนดการอบรม