โครงการประกวดการแข่งขันนักสร้างสรรค์ภาพและการเขียนโปรแกรมภาษา Python ด้วย Generative AI

วันที่โพส 4 ก.ค. 2567 ผู้ชม 706


โครงการประกวดการแข่งขันนักสร้างสรรค์ภาพและการเขียนโปรแกรมภาษา Python ด้วย Generative AI
**************************

            สำนักวิทยบริการฯ ขอเชิญชวนสถานศึกษาในระดับมัธยมศึกษษชั้นปีที่ 4-6 และระดับ ปวช. ส่งนักเรียนเข้าร่วมในโครงการประกวดการแข่งขันนักสร้างสรรค์ภาพและการเขียนโปรแกรมภาษา Python ด้วย Generative AI ในวันที่ 9 กรกฏาคม 2567 ประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้

กิจกรรมที่ 1 การอบรมและการแข่งขันนักสร้างสรรค์ภาพด้วย Generative AI ในวันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2567 เวลา 08.30 – 12.00 น.
กิจกรรมที่ 2 การอบรมและการแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python โดยใช้ Generative AI ในวันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2567 เวลา 13.00 – 17.00 น.

สถานที่จัดโครงการ : ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ IT105 และ IT106 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน :
           1 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 – 6
           2 ผู้ที่กำลังศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพวุฒิการศึกษาระดับ ปวช.
           3 สมัครเป็นทีม (ทีมละ 2 คน โดยมีผู้ควบคุมทีม ทีมละ 1 คน) สงวนสิทธิ์การแข่งขันแต่ละกิจกรรมสถานศึกษาละ
1 ทีมเท่านั้น

ข้อมูลการสมัครและรายละเอียดเพิ่มเติมที่ => https://sh.pcru.ac.th/kK8

 ผู้ประสานงาน :     นางวรรณภัสร์ ปราบพาลา    เบอร์โทรศัพท์  092 - 7936235
                           นางสาวภาวิณี ศรีจริยะ         เบอร์โทรศัพท์  085 - 1591773
Facebook Fanpage: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์