โครงการอบรมการใช้ฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการวิจัย

วันที่โพส 21 เม.ย. 2557 ผู้ชม 19417


สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยงานหอสมุดกลาง มีหน้าที่สนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัยในมหาวิทยาลัย โดยจีดเตรียมสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ และส่งเสริมให้มีการศึกษาค้นคว้า การเรียนรู้ด้วยตนเอง โครงการอบรมการใช้ฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการวิจัย เป็นบริการวิชาการที่ห้องสมุดจัดขึ้นเพื่อสอน อบรม แนะนำการใช้ฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการวิจัย ตลอดจนเทคนิควิธีการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์  อาทิฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ และฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ต่างประเทศ (E-Thesis) ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Journals) ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Books) ฐานข้อมูลอ้างอิง (E-Database) ตลอดจนแหล่งสารสนเทศอื่นๆ ให้กับอาจารย์ และนักศึกษา

รายละเอียดเพิ่มเติม