โครงการเผยแพร่สื่อ eDLTV และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน

วันที่โพส 5 เม.ย. 2560 ผู้ชม 19446


ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมโครงการเผยแพร่สื่อ eDLTV และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน ภายใต้โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 20 - 21 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องบริการคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์ (หอสมุดกลาง) 
**************************************************************
ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนอบรมออนไลน์ได้ที่ https://goo.gl/HnfVXB (รับจำนวน 50 คน) และสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดการฝึกอบรม ได้ที่ 
ผู้ประสานงาน : คุณศิวพร อ่อนชุ่ม โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 6106, 2811