โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การนำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) มาใช้ให้เกิดมาตรฐานทักษะความเข้าใจในการปฏิบัติงานและการใช้ชีวิตประจำวัน ด้วย Google Apps for Education”

วันที่โพส 26 ม.ค. 2561 ผู้ชม 19651


ขอเชิญชวนคณาจารย์และบุคลากรทุกท่าน เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การนำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) มาใช้ให้เกิดมาตรฐานทักษะความเข้าใจในการปฏิบัติงานและการใช้ชีวิตประจำวัน ด้วย Google Apps for Education”
*******************************************************
งานวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์และเครือข่าย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์ ได้กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การนำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) มาใช้ให้เกิดมาตรฐานทักษะความเข้าใจในการปฏิบัติงานและการใช้ชีวิตประจำวัน ด้วย Google Apps for Education” เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัย ฯ เกิดทักษะความเข้าใจการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สามารถใช้ทักษะดิจิทัลให้เกิดประโยชน์ต่อการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวันอย่างมีประสิทธิภาพ และเสริมสร้างความมั่นใจและความสามารถในการพัฒนาตนเองในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของบุคลากร ในวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30-16.30 - น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ IT103 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ นั้น 
สำนักวิทยบริการฯ จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ฯ ที่สนใจได้ทราบ และเข้าร่วมการอบรมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยสามารถลงทะเบียนและตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมได้ที่ลิงค์ https://goo.gl/zabj6c หรือ QRCode