ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ระดับชำนาญการ

 15 ส.ค. 2566 / ศิวพร อ่อนชุ่ม / 104

ที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ