การติดตั้งอุปกรณ์ iot ปิด-เปิดระบบแสงสว่าง และอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศอัจฉริยะ

 1 พ.ย. 2566 / อภิรักษ์ อุ่นดี / 62

การติดตั้งระบบแสงสว่างอัจฉริยะ Smart Lighting และอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

1. การควบคุมอุปกรณ์ ปิดเปิดไฟฟ้าแสงสว่างบริการรอบอาคาร และภายในห้องเรียน ทางโทรศัพท์มือถือ

2. การควบคุมอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ ทางโทรศัพท์มือถือ