ขั้นตอนการจองห้องปฏิบัติการฝึกอบรม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 24 เม.ย. 2567 / อภิรักษ์ อุ่นดี / 70

ขั้นตอนการจองห้องปฏิบัติการฝึกอบรม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีขั้นตอนที่สำคัญดังนี้

1.ตรวจสอบห้องว่างได้ที่ ปฏิทินห้องฝึกอบรม

1.ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อแจ้งรายละเอียดการจองห้องปฏิบัติการฝึกอบรม หมายเลขโทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 2812

3.ทำหนังสือขอใช้บริการห้องปฏิบัติการฝึกอบรม โดยหน่วยงานภายนอก เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

สิ่งที่ควรทำเมื่อใช้บริการห้องปฏิบัติการฝึกอบรม

1.อ่านแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้บริการห้องฝึกอบรม และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

2.เมื่อพบอุปกรณ์ใช้งานภายในห้องฝึกอบรมชำรุดเสียหาย ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ดูแลทราบทันที

3.การใช้งานอินเทอร์เน็ต ต้องแจ้งลงทะเบียนใช้บริการล่วงหน้าตามจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม และต้องจัดทำประวัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ใช้บริการ