บริการพื้นที่ Web Hosting

 10 ก.ค. 2562 / ณัฐยา สุโนพันธ์ / 3949

บริการพื้นที่สำหรับ Web Hosting สำหรับอาจารย์และหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

 แบบฟอร์มขอใช้พื้นที่ให้บริการ Web Hosting

ยื่นแบบฟอร์มขอใช้บริการได้ที่
งานบริการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริหการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ติดต่อสอบถามหมายเลข 056-717100 ต่อ 2843, 3999