รายงานสถิติการเข้าใช้บริการห้องอินเทอร์เน็ต ประจำปี 2562

 15 มิ.ย. 2563 / อภิรักษ์ อุ่นดี / 3659

ประจำเดือนมกราคม ปี พ.ศ.2562
คณะ/เดือน มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ วิทยาการจัดการ ครุศาสตร์ รวม
มกราคม
211 57 48 20 117 453
รวม
211 57 48 20 117 453
             
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ปี พ.ศ.2562
คณะ/เดือน มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ วิทยาการจัดการ ครุศาสตร์ รวม
กุมภาพันธ์
149 17 51 60 126 403
รวม
149 17 51 60 126 403
 
ประจำเดือนมีนาคม ปี พ.ศ.2562
คณะ/เดือน มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ วิทยาการจัดการ ครุศาสตร์ รวม
มีนาคม
261 13 41 128 125 568
รวม
261 13 41 128 125 568
             
ประจำเดือนเมษายน ปี พ.ศ.2562
คณะ/เดือน มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ วิทยาการจัดการ ครุศาสตร์ รวม
เมษายน
113 8 14 27 75 237
รวม
113 8 14 27 75 237
             
ประจำเดือนพฤษภาคม ปี พ.ศ.2562
คณะ/เดือน มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ วิทยาการจัดการ ครุศาสตร์ รวม
พฤษภาคม
24 31 6 6 5 72
รวม
24 31 6 6 5 72
             
ประจำเดือนมิถุนายน ปี พ.ศ.2562
คณะ/เดือน มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ วิทยาการจัดการ ครุศาสตร์ รวม
มิถุนายน
23 1 17 1 3 45
รวม
23 1 17 1 3 45
             
ประจำเดือนกรกฎาคม ปี พ.ศ.2562
คณะ/เดือน มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ วิทยาการจัดการ ครุศาสตร์ รวม
กรกฎาคม
255 77 45 111 165 653
รวม
255 77 45 111 165 653
             
ประจำเดือนสิงหาคม ปี พ.ศ.2562
คณะ/เดือน มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ วิทยาการจัดการ ครุศาสตร์ รวม
สิงหาคม
494 212 141 223 396 1466
รวม
494 212 141 223 396 1466
             
ประจำเดือนกันยายน ปี พ.ศ.2562
คณะ/เดือน มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ วิทยาการจัดการ ครุศาสตร์ รวม
กันยายน
845 345 156 431 792 2569
รวม
845 345 156 431 792 2569
             
ประจำเดือนตุลาคม ปี พ.ศ.2562
คณะ/เดือน มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ วิทยาการจัดการ ครุศาสตร์ รวม
กันยายน
608 294 130 456 644 2132
รวม
608 294 130 456 644 2132
             
ประจำเดือนพฤศจิกายน ปี พ.ศ.2562
คณะ/เดือน มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ วิทยาการจัดการ ครุศาสตร์ รวม
พฤศจิกายน
347 131 97 229 214 1018
รวม
347 131 97 229 214 1018
             
ประจำเดือนธันวาคม ปี พ.ศ.2562
คณะ/เดือน มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ วิทยาการจัดการ ครุศาสตร์ รวม
ธันวาคม
385 131 67 149 178 910
รวม
385 131 67 149 178 910
             
รวมทั้งปี 3715 1317 813 1841 2840 10526