รายงานสถิติการเข้าใช้บริการห้องอินเทอร์เน็ต ประจำปี 2563

 15 มิ.ย. 2563 / อภิรักษ์ อุ่นดี / 3691

ประจำเดือนมกราคม ปี พ.ศ.2563
คณะ/เดือน มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ วิทยาการจัดการ ครุศาสตร์ รวม
มกราคม
791 406 120 406 419 2142
รวม
791 406 120 406 419 2142
             
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ปี พ.ศ.2563
คณะ/เดือน มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ วิทยาการจัดการ ครุศาสตร์ รวม
กุมภาพันธ์
620 142 75 206 414 1457
รวม
620 142 75 206 414 1457
 
ประจำเดือนมีนาคม ปี พ.ศ.2563
คณะ/เดือน มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ วิทยาการจัดการ ครุศาสตร์ รวม
มีนาคม
547 129 120 220 425 1441
รวม
547 129 120 220 425 1441
             
 
ประจำเดือนเมษายน ปี พ.ศ.2563
คณะ/เดือน มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ วิทยาการจัดการ ครุศาสตร์ รวม
เมษายน หยุดให้บริการ
รวม
           
             
ประจำเดือนพฤษภาคม ปี พ.ศ.2563
คณะ/เดือน มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ วิทยาการจัดการ ครุศาสตร์ รวม
พฤษภาคม หยุดให้บริการ
รวม
           
             
ประจำเดือนมิถุนายน ปี พ.ศ.2563
คณะ/เดือน มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ วิทยาการจัดการ ครุศาสตร์ รวม
มิถุนายน หยุดให้บริการ
รวม
           
             
ประจำเดือนกรกฎาคม ปี พ.ศ.2563
คณะ/เดือน มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ วิทยาการจัดการ ครุศาสตร์ รวม
กรกฎาคม 225 172 59 108 144 708
รวม
225 172 59 108 144 708
             
 
ประจำเดือนสิงหาคม ปี พ.ศ.2563
คณะ/เดือน มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ วิทยาการจัดการ ครุศาสตร์ รวม
สิงหาคม 692 290 121 306 394 1803
รวม
692 290 121 306 394 1803
             
ประจำเดือนกันยายน ปี พ.ศ.2563
คณะ/เดือน มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ วิทยาการจัดการ ครุศาสตร์ รวม
กันยายน 832 364 89 394 281 1960
รวม
832 364 89 394 281 1960
             
ประจำเดือนตุลาคม ปี พ.ศ.2563
คณะ/เดือน มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ วิทยาการจัดการ ครุศาสตร์ รวม
ตุลาคม 585 256 88 344 358 1631
รวม
585 256 88 344 358 1631
             
ประจำเดือนพฤศจิกายน ปี พ.ศ.2563
คณะ/เดือน มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ วิทยาการจัดการ ครุศาสตร์ รวม
พฤศจิกายน 265 158 24 67 60 574
รวม
265 158 24 67 60 574
             
 
ประจำเดือนธันวาคม ปี พ.ศ.2563
คณะ/เดือน มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ วิทยาการจัดการ ครุศาสตร์ รวม
ธันวาคม 55 93 10 62 42 262
รวม
55 93 10 62 42 262