รายงานสถิติการเข้าใช้บริการห้องอินเทอร์เน็ต ประจำปี 2561

 19 มิ.ย. 2563 / อภิรักษ์ อุ่นดี / 3670

ประจำเดือนมกราคม ปี พ.ศ.2561
คณะ/เดือน มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ วิทยาการจัดการ ครุศาสตร์ รวม
มกราคม
339 81 108 98 188 814
รวม
339 81 108 98 188 814
             
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ปี พ.ศ.2561
คณะ/เดือน มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ วิทยาการจัดการ ครุศาสตร์ รวม
กุมภาพันธ์
491 128 119 98 151 987
รวม
491 128 119 98 151 987
 
ประจำเดือนมีนาคม ปี พ.ศ.2561
คณะ/เดือน มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ วิทยาการจัดการ ครุศาสตร์ รวม
มีนาคม
571 56 99 105 202 1033
รวม
571 56 99 105 202 1033
             
ประจำเดือนเมษายน ปี พ.ศ.2561
คณะ/เดือน มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ วิทยาการจัดการ ครุศาสตร์ รวม
เมษายน
40 81 8 1 10 140
รวม
40 81 8 1 10 140
             
ประจำเดือนพฤษภาคม ปี พ.ศ.2561
คณะ/เดือน มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ วิทยาการจัดการ ครุศาสตร์ รวม
พฤษภาคม
40 10 58 3 14 125
รวม
40 10 58 3 14 125
             
ประจำเดือนมิถุนายน ปี พ.ศ.2561
คณะ/เดือน มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ วิทยาการจัดการ ครุศาสตร์ รวม
มิถุนายน
21 6 15 0 8 50
รวม
21 6 15 0 8 50
             
ประจำเดือนกรกฎาคม ปี พ.ศ.2561
คณะ/เดือน มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ วิทยาการจัดการ ครุศาสตร์ รวม
กรกฎาคม
202 57 64 49 93 465
รวม
202 57 64 49 93 465
             
ประจำเดือนสิงหาคม ปี พ.ศ.2561
คณะ/เดือน มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ วิทยาการจัดการ ครุศาสตร์ รวม
สิงหาคม
53 23 21 22 38 157
รวม
53 23 21 22 38 157
             
ประจำเดือนกันยายน ปี พ.ศ.2561
คณะ/เดือน มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ วิทยาการจัดการ ครุศาสตร์ รวม
กันยายน
171 16 33 36 74 330
รวม
171 16 33 36 74 330
             
ประจำเดือนตุลาคม ปี พ.ศ.2561
คณะ/เดือน มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ วิทยาการจัดการ ครุศาสตร์ รวม
กันยายน
348 82 53 65 190 738
รวม
348 82 53 65 190 738
             
ประจำเดือนพฤศจิกายน ปี พ.ศ.2561
คณะ/เดือน มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ วิทยาการจัดการ ครุศาสตร์ รวม
พฤศจิกายน
173 40 7 37 41 298
รวม
173 40 7 37 41 298
             
ประจำเดือนธันวาคม ปี พ.ศ.2561
คณะ/เดือน มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ วิทยาการจัดการ ครุศาสตร์ รวม
ธันวาคม
133 25 27 10 52 247
รวม
133 25 27 10 52 247