รายงานสถิติการเข้าใช้บริการห้องอินเทอร์เน็ต ประจำปี 2565

 7 ธ.ค. 2564 / อภิรักษ์ อุ่นดี / 3842

ประจำเดือนมกราคม ปี พ.ศ.2565
คณะ/เดือน มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ วิทยาการจัดการ ครุศาสตร์ รวม
มกราคม
0 0 0 0 0 0
รวม
0 0 0 0 0 0
  หมายเหตุ ปิดให้บริการเนื่องจากสถานการณ์โควิค 19
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ปี พ.ศ.2565
คณะ/เดือน มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ วิทยาการจัดการ ครุศาสตร์ รวม
กุมภาพันธ์
0 0 0 0 0 0
รวม
0 0 0 0 0 0
  หมายเหตุ ปิดให้บริการเนื่องจากสถานการณ์โควิค 19
ประจำเดือนมีนาคม ปี พ.ศ.2565
คณะ/เดือน มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ วิทยาการจัดการ ครุศาสตร์ รวม
มีนาคม
0 0 0 0 0 0
รวม
0 0 0 0 0 0
  หมายเหตุ ปิดให้บริการเนื่องจากสถานการณ์โควิค 19
ประจำเดือนเมษายน ปี พ.ศ.2565
คณะ/เดือน มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ วิทยาการจัดการ ครุศาสตร์ รวม
เมษายน 0 0 0 0 0 0
รวม
0 0 0 0 0 0
  หมายเหตุ ปิดให้บริการเนื่องจากสถานการณ์โควิค 19
ประจำเดือนพฤษภาคม ปี พ.ศ.2565
คณะ/เดือน มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ วิทยาการจัดการ ครุศาสตร์ รวม
พฤษภาคม 0 0 0 0 0 0
รวม 0 0 0 0 0 0
  หมายเหตุ ปิดให้บริการเนื่องจากสถานการณ์โควิค 19
ประจำเดือนมิถุนายน ปี พ.ศ.2565
คณะ/เดือน มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ วิทยาการจัดการ ครุศาสตร์ รวม
มิถุนายน
78 115 0 10 15 218
รวม
78 115 0 10 15 218
             
ประจำเดือนกรกฎาคม ปี พ.ศ.2565
คณะ/เดือน มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ วิทยาการจัดการ ครุศาสตร์ รวม
กรกฎาคม
94 75 3 3 21 196
รวม
94 75 3 3 21 196
             
ประจำเดือนสิงหาคม ปี พ.ศ.2565
คณะ/เดือน มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ วิทยาการจัดการ ครุศาสตร์ รวม
สิงหาคม 164 93 27 37 46 367
รวม 164 93 27 37 46 367
             
ประจำเดือนกันยายน ปี พ.ศ.2565
คณะ/เดือน มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ วิทยาการจัดการ ครุศาสตร์ รวม
กันยายน 219 204 22 56 62 563
รวม 219 204 22 56 62 563
             
ประจำเดือนตุลาคม ปี พ.ศ.2565
คณะ/เดือน มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ วิทยาการจัดการ ครุศาสตร์ รวม
ตุลาคม 39 23 17 22 19 120
รวม 39 23 17 22 19 120
             
ประจำเดือนพฤศจิกายน ปี พ.ศ.2565
คณะ/เดือน มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ วิทยาการจัดการ ครุศาสตร์ รวม
พฤศจิกายน 125 85 19 26 33 288
รวม 125 85 19 26 33 288
             
ประจำเดือนธันวาคม ปี พ.ศ.2565
คณะ/เดือน มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ วิทยาการจัดการ ครุศาสตร์ รวม
ธันวาคม 92 27 4 2 24 149
รวม 92 27 4 2 24 149