นโยบายการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ และการใช้บริการอินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

 3 ก.ค. 2562 / ธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์ / 5175

นโยบายการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ และการใช้บริการอินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง  นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31 (1) (2) และ (9) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ประกอบ มาตรา 5 และมาตรา 7 แห่งพระราชกฤษฎีกา กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการทำธุรกรรม      ทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ. 2549 จึงออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง นโยบายการรักษาความปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ความดังต่อไปนี้

1.นโยบายการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา

1.1 การใช้งานทั่วไป
         (1) เครื่องคอมพิวเตอร์ที่หน่วยงานอนุญาตให้ผู้ใช้งาน นำไปใช้งานเป็นทรัพย์สินของหน่วยงาน ดังนั้น ผู้ใช้งานจึงต้องใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างมีประสิทธิภาพเพื่องานของหน่วยงาน
         (2) โปรแกรมที่ได้ถูกติดตั้งลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน ต้องเป็นโปรแกรมที่หน่วยงานได้ซื้อลิขสิทธิ์มาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ดังนั้นห้ามผู้ใช้งานคัดลอกโปรแกรมต่าง ๆ และนำไปติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัว หรือแก้ไข หรือนำไปให้ผู้อื่นใช้งานโดยผิดกฎหมาย
         (3) ไม่อนุญาตให้ผู้ใช้งานทำการติดตั้งและแก้ไขเปลี่ยนแปลงโปรแกรมในเครื่องคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน
         (4) การเคลื่อนย้ายหรือส่งเครื่องคอมพิวเตอร์ไปตรวจซ่อมจะต้องดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานหรือผู้รับจ้างในการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่ได้ทำสัญญากับหน่วยงานเท่านั้น
         (5) ก่อนการใช้งานสื่อบันทึกพกพาต่าง ๆ ต้องมีการตรวจสอบเพื่อหาไวรัสโดยโปรแกรมป้องกันไวรัส
         (6) ไม่เก็บข้อมูลสำคัญของหน่วยงานไว้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานอยู่
         (7) ไม่นำอาหารหรือเครื่องดื่มอยู่ใกล้บริเวณเครื่องคอมพิวเตอร์
         (8) ไม่วางสื่อแม่เหล็กไว้ใกล้หน้าจอเครื่องคอมพิวเตอร์หรือ Disk Drive
         (9) ในกรณีที่ต้องการเคลื่อนย้ายเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา ให้ใส่กระเป๋าสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา เพื่อป้องกันอันตรายที่เกิดจากการกระทบกระเทือน
         (10) การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาเป็นระยะเวลานานเกินไป ในสภาพที่มีอากาศร้อนจัดให้ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อเป็นการพักเครื่องสักระยะหนึ่งก่อนเปิดใช้งานใหม่อีกครั้ง
         (11) หลีกเลี่ยงการใช้นิ้วหรือของแข็ง กดสัมผัสหน้าจอ LCD ให้เป็นรอยขีดข่วนหรือทำให้จอ LCD ของเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาแตกเสียหายได้
         (12) ไม่วางของทับบนหน้าจอและแป้นพิมพ์
         (13) การเคลื่อนย้ายเครื่อง ขณะที่เครื่องเปิดใช้งานอยู่ ให้ทำการยกจากฐานภายใต้แป้นพิมพ์ ห้ามย้ายเครื่องโดยการดึงหน้าจอภาพขึ้น
         (14) ไม่ใช้หรือวางเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาใกล้สิ่งที่เป็นของเหลว และในที่มีความชื้น                   
         (15) ผู้ใช้งานมีหน้าที่รับผิดชอบในการป้องกันการสูญหาย 
         (16) ห้ามมิให้ผู้ใช้งานทำการเปลี่ยนแปลงแก้ไขส่วนประกอบย่อย (Sub Component) ที่ติดตั้งอยู่ภายในรวมถึงแบตเตอรี่

1.2 การสำรองข้อมูลและการกู้คืน
         (1) ผู้ใช้งานต้องรับผิดชอบในการสำรองข้อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร์ไว้บนสื่อบันทึกอื่น ๆ 
         (2) ผู้ใช้งานมีหน้าที่เก็บรักษาสื่อข้อมูลสำรอง (Backup Media) ไว้ในสถานที่ที่เหมาะสม   ไม่เสี่ยงต่อการรั่วไหลของข้อมูลและทดสอบการกู้คืนข้อมูลที่สำรองไว้อย่างสม่ำเสมอ

2.นโยบายการใช้บริการอินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เพื่อให้ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log) มีความถูกต้องและสามารถระบุถึงตัวบุคคลได้ให้ปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

2.1 ด้านผู้ให้บริการ

(1) จัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log) ไว้ในสื่อเก็บข้อมูลที่สามารถรักษาความครบถ้วน ถูกต้อง แท้จริง ระบุตัวบุคคลที่เข้าถึงสื่อดังกล่าวได้ และข้อมูลที่ใช้ในการจัดเก็บ ต้องกำหนดชั้นความลับในการเข้าถึง
(2) ห้ามผู้ดูแลระบบแก้ไขข้อมูลที่เก็บรักษาไว้ ยกเว้นผู้ตรวจสอบระบบสารสนเทศของหน่วยงาน (IT Auditor) หรือบุคคลที่หน่วยงานมอบหมาย
(3) กำหนดให้มีการบันทึกการทำงานของระบบบันทึกการปฏิบัติงานของผู้ใช้งาน (Application Logs) และบันทึกรายละเอียดของระบบป้องกันการบุกรุก เพื่อประโยชน์ในการใช้ตรวจสอบและต้องเก็บบันทึกไว้อย่างน้อย 90 วัน นับตั้งแต่การใช้งานสิ้นสุดลง
(4) ต้องมีวิธีการป้องกันการแก้ไขเปลี่ยนแปลงบันทึกต่างๆ และจำกัดสิทธิการเข้าถึงบันทึกเหล่านั้นให้เฉพาะบุคคลที่เกี่ยวข้องเท่านั้น

2.2 ด้านผู้ใช้บริการ
         (1) กำหนดเส้นทางการเชื่อมต่อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเข้าใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมต่อผ่านระบบรักษาความปลอดภัยที่หน่วยงานจัดสรรไว้เท่านั้น ห้ามผู้ใช้งานทำการเชื่อมต่อระบบคอมพิวเตอร์ผ่านช่องทางอื่น ยกเว้นแต่ว่ามีเหตุผลความจำเป็นและได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงหรือผู้ดูแลระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยที่ได้รับมอบหมายแล้วเท่านั้น
         (2) การใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ จะต้องมีการติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสและทำการ
อุดช่องโหว่ก่อนที่จะทำการเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บบราวเซอร์ของระบบปฏิบัติการ
         (3) ผู้ใช้งานต้องเข้าถึงแหล่งข้อมูลตามสิทธิที่ได้รับตามหน้าที่ความรับผิดชอบเพื่อประสิทธิภาพของระบบเครือข่ายและความปลอดภัยทางข้อมูลของมหาวิทยาลัย และต้องไม่ใช้ระบบอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย เพื่อหาประโยชน์ในเชิงพาณิชย์เป็นการส่วนบุคคล และทำการเข้าสู่เว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม
         (4) ห้ามผู้ใช้งานเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เป็นความลับเกี่ยวกับงานของหน่วยงานที่ยังไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 
         (5) ผู้ใช้งานต้องระมัดระวังการดาวน์โหลดโปรแกรมใช้งานจากระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งรวมถึงการดาวน์โหลดการปรับปรุงโปรแกรมต่างๆ ต้องเป็นไปโดยไม่ละเมิดลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญา
         (6) ในการใช้งานกระดานสนทนาอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ใช้งานต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่สำคัญและเป็นความลับของหน่วยงาน ไม่เสนอความคิดเห็น หรือใช้ข้อความที่ยั่วยุ ให้ร้าย ที่จะทำให้เกิดความเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงของหน่วยงาน การทำลายความสัมพันธ์กับบุคลากรของหน่วยงานอื่นๆ
         (7) หลังการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตทุกครั้ง ให้ผู้ใช้งานทำการออกจากอินเตอร์เน็ต(Logout) และปิดเว็บบราวเซอร์ทุกครั้งเพื่อป้องกันการเข้าใช้งานโดยบุคคลอื่นๆ

 

วิธีการขอใช้บริการระบบอินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

1. สำหรับผู้ขอใช้บริการ ที่สถานะเป็นบุคคลภายในมหาวิทยาลัยเช่น อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา

1.1 นักศึกษาใหม่เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนพร้อมใช้งานแล้ว รหัสผ่านมีข้อความแจ้งที่หน้าล็อกอิน
1.2 ลงทะเบียนใหม่ติดต่อด้วยตนเองได้ที่อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้อง it101
1.3 ติดต่อทางโทรศัพท์ 056-717-100 ต่อ 3999
1.4 ติดต่อผ่านข้อความ FB https://www.messenger.com/t/aritc.pcru 

2. สำหรับผู้ขอใช้บริการ ที่สถานะเป็นบุคคลภายนอก

2.1 ต้องลงทะเบียนเป็นสมาชิกห้องสมุด
2.2 ต้องเป็นผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการต่าง ๆ
2.3 ต้องเป็นผู้มาติดต่อราชการ