บริการซ่อมบำรุงระบบโทรศัพท์ภายใน

 4 ก.ค. 2562 / งานวิจัยซอฟต์แวร์ / 4064

คือบริการอะไร  

         บริการติดตั้งและซ่อมบำรุงระบบโทรศัพท์ภายในทั้งระบบโทรศัพท์อนาลอก และ VoIP Phone ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์

เวลาเปิดให้บริการ ตั้งแต่ 08.30-16.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม -->  แบบฟอร์มแจ้งซ่อม

ช่องทางการขอรับบริการ 3 ช่องทางได้แก่ 

         1. ขอรับบริการแจ้งซ่อมด้วยตนเองได้ที่อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคารอยู่ตรงข้ามหอสมุด) ชั้น 1 ห้องIT101

         2. ขอรับบริการผ่านระบบแจ้งซ่อมออนไลน์
            ผู้ขอรับบริการสามารถแจ้งซ่อมผ่านเว็บไซต์โดยคลิกที่ลิงค์หน้า Logout ระบบอินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัยหรือการสแกน QR-Code เพื่อเข้าระบบแจ้งซ่อม

         3. ขอรับบริการผ่านทางโทรศัพท์ หมายเลข 056717100 ต่อ 3999,2843  

ติดต่อสอบถามหรือแจ้งปัญหาที่เพจของสำนัก 

แนวทางการให้บริการ

1. หลังรับแจ้งซ่อมแล้ว เจ้าหน้าที่จะดำเนินการตรวจเช็คเบื้องต้นเพื่อตรวจสอบสถานะของเลขหมายที่ต้องการซ่อมว่า สายขาด สายซ๊อต หรือไม่ได้ต่อเครื่อง สำหรับโทรศัพท์ระบบอนาลอกถ้าเป็นระบบดิจิตอลจะดำเนินการตรวจเช็คเบื้องต้นผ่านระบบ Monitor แล้วเข้าดำเนินการตรวจซ่อมแก้ไข

2. การสั่งซื่อวัสดุอุปกรณ์เพื่อการซ่อมบำรุง หากสายโทรศัพท์ชำรุดมีความยาวไม่เกิน 20 เมตร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจะดำเนินการจัดซ่อมแก้ไขให้ฟรี หากเครื่องโทรศัพท์เสียหรือสายเดินภายในชำรุดทั้งหมด หรือต้องการต่อพ่วงเพิ่มจากเดิมอีกหลายจุด หน่วยงานที่ขอรับบริการต้องเสียค่าใช้จ่ายเอง

3. ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการให้บริการเมื่อเจ้าหน้าที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว เพื่อทางงานบริการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศจะได้นำไปพัฒนาปรับปรุงด้านบริการต่อไป 

แบบสอบถามด้านคอมพิวเตอร์

แบบสอบถามด้านโทรศัพท์

แบบสอบถามด้านระบบเครือข่าย