รายงานสถิติการเข้าใช้บริการห้องอินเทอร์เน็ต ประจำปี 2566

 19 เม.ย. 2566 / อภิรักษ์ อุ่นดี / 41

ประจำเดือนมกราคม ปี พ.ศ.2566
คณะ/เดือน มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ วิทยาการจัดการ ครุศาสตร์ รวม
มกราคม
145 23 13 7 63 251
รวม
145 23 13 7 63 251
       
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ปี พ.ศ.2566
คณะ/เดือน มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ วิทยาการจัดการ ครุศาสตร์ รวม
กุมภาพันธ์
192 56 21 72 51 392
รวม
193 56 21 72 51 392
       
ประจำเดือนมีนาคม ปี พ.ศ.2566
คณะ/เดือน มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ วิทยาการจัดการ ครุศาสตร์ รวม
มีนาคม
36 29 8 6 9 88
รวม
36 29 8 6 9 88
       
ประจำเดือนเมษายน ปี พ.ศ.2566
คณะ/เดือน มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ วิทยาการจัดการ ครุศาสตร์ รวม
เมษายน - - - - - -
รวม
- - - - - -
       
ประจำเดือนพฤษภาคม ปี พ.ศ.2566
คณะ/เดือน มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ วิทยาการจัดการ ครุศาสตร์ รวม
พฤษภาคม - - - - - -
รวม - - - - - -
       
ประจำเดือนมิถุนายน ปี พ.ศ.2566
คณะ/เดือน มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ วิทยาการจัดการ ครุศาสตร์ รวม
มิถุนายน
- - - - - -
รวม
- - - - - -
               
ประจำเดือนกรกฎาคม ปี พ.ศ.2566
คณะ/เดือน มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ วิทยาการจัดการ ครุศาสตร์ รวม
กรกฎาคม
- - - - - -
รวม
- - - - - -
               
ประจำเดือนสิงหาคม ปี พ.ศ.2566
คณะ/เดือน มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ วิทยาการจัดการ ครุศาสตร์ รวม
สิงหาคม - - - - - -
รวม - - - - - -
               
ประจำเดือนกันยายน ปี พ.ศ.2566
คณะ/เดือน มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ วิทยาการจัดการ ครุศาสตร์ รวม
กันยายน - - - - - -
รวม - - - - - -
               
ประจำเดือนตุลาคม ปี พ.ศ.2566
คณะ/เดือน มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ วิทยาการจัดการ ครุศาสตร์ รวม
ตุลาคม - - - - - -
รวม - - - - - -
               
ประจำเดือนพฤศจิกายน ปี พ.ศ.2566
คณะ/เดือน มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ วิทยาการจัดการ ครุศาสตร์ รวม
พฤศจิกายน - - - - - -
รวม - - - - - -
               
ประจำเดือนธันวาคม ปี พ.ศ.2566
คณะ/เดือน มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ วิทยาการจัดการ ครุศาสตร์ รวม
ธันวาคม - - - - - -
รวม - - - - - -