รายงานสถิติการเข้าใช้บริการห้องอินเทอร์เน็ต ประจำปี 2566

 19 เม.ย. 2566 / อภิรักษ์ อุ่นดี / 443

ประจำเดือนมกราคม ปี พ.ศ.2566
คณะ/เดือน มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ วิทยาการจัดการ ครุศาสตร์ รวม
มกราคม
145 23 13 7 63 251
รวม
145 23 13 7 63 251
       
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ปี พ.ศ.2566
คณะ/เดือน มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ วิทยาการจัดการ ครุศาสตร์ รวม
กุมภาพันธ์
192 56 21 72 51 392
รวม
193 56 21 72 51 392
       
ประจำเดือนมีนาคม ปี พ.ศ.2566
คณะ/เดือน มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ วิทยาการจัดการ ครุศาสตร์ รวม
มีนาคม
36 29 8 6 9 88
รวม
36 29 8 6 9 88
       
ประจำเดือนเมษายน ปี พ.ศ.2566
คณะ/เดือน มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ วิทยาการจัดการ ครุศาสตร์ รวม
เมษายน - - - - - -
รวม
- - - - - -
      งดให้บริการเนื่องจากปิดเทอม
ประจำเดือนพฤษภาคม ปี พ.ศ.2566
คณะ/เดือน มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ วิทยาการจัดการ ครุศาสตร์ รวม
พฤษภาคม - - - - - -
รวม - - - - - -
      งดให้บริการเนื่องจากปิดเทอม
ประจำเดือนมิถุนายน ปี พ.ศ.2566
คณะ/เดือน มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ วิทยาการจัดการ ครุศาสตร์ รวม
มิถุนายน
128 127 17 51 35 358
รวม
128 127 17 51 35 358
               
ประจำเดือนกรกฎาคม ปี พ.ศ.2566
คณะ/เดือน มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ วิทยาการจัดการ ครุศาสตร์ รวม
กรกฎาคม
97 59 32 118 19 325
รวม
97 59 32 118 19 325
               
ประจำเดือนสิงหาคม ปี พ.ศ.2566
คณะ/เดือน มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ วิทยาการจัดการ ครุศาสตร์ รวม
สิงหาคม 94 61 24 173 34 386
รวม 94 61 24 173 34 386
               
ประจำเดือนกันยายน ปี พ.ศ.2566
คณะ/เดือน มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ วิทยาการจัดการ ครุศาสตร์ รวม
กันยายน 157 141 40 199 84 621
รวม 157 141 40 199 84 621
               
ประจำเดือนตุลาคม ปี พ.ศ.2566
คณะ/เดือน มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ วิทยาการจัดการ ครุศาสตร์ รวม
ตุลาคม 44 62 30 22 30 188
รวม 44 62 30 22 30 188
               
ประจำเดือนพฤศจิกายน ปี พ.ศ.2566
คณะ/เดือน มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ วิทยาการจัดการ ครุศาสตร์ รวม
พฤศจิกายน 24 79 18 12 23 156
รวม 24 79 18 12 23 156
               
ประจำเดือนธันวาคม ปี พ.ศ.2566
คณะ/เดือน มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ วิทยาการจัดการ ครุศาสตร์ รวม
ธันวาคม 110 35 5 16 6 172
รวม 110 35 5 16 6 172