ทำเนียบนักศึกษาฝึกงาน

 2 มิ.ย. 2566 / อภิรักษ์ อุ่นดี / 99

# รูป ชื่อ-สกุล รหัสนักศึกษา เริ่มฝึกงาน สิ้นสุดการฝึกงาน ผลงาน
1 นส.พรธิตา คุ้มสิงห์สัน 611102301101 1 พฤศจิกายน 2564 4 มีนาคม 2565 เว็บไซต์คณะเทคโนโลยีการเกษตร
2 นส.สุกัญญา แจ่มหะทัย 611102301102 1 พฤศจิกายน 2564 4 มีนาคม 2565 เว็บไซต์คณะวิทยาการจัดการ
  นายวีรภัทร แก้วเข้ม 631102301110 20 มีนาคม 2566 27 กรกฎาคม 2566  
  นายภูมินทร์ สุขเกษม 631102189103 1 พฤษภาคม 2566 31 สิงหาคม 2566