หนังสือประชาสัมพันธ์

 10 ต.ค. 2565 / ศิวพร อ่อนชุ่ม / 710

เอกสารแนบ 14 
 1. ขอเชิญร่วมอนุโมทนาพระกฐินพระราชทานสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๕
 2. ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาแก่คนพิการ
 3. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
 4. ประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงวิธีการทดรองจ่ายค่าเบี้ยประกัน และทางเลือกการณีผู้กู้ไม่ประสงค์ทำประกัน
 5. ขอความอนุเคราะห์ร่วมบริจาคเพื่อนำรายได้เป็นทุนดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของสมาคมคนหูหนวกศรีสะเกษ
 6. ขอเสนอราคาที่พักและอาหาร สำหรับการจัดประชุมสัมมนา
 7. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครเพื่อขอรับทุนเข้าศึกษาต่อรัะดับปริญญาโท ภาคปกติ
 8. ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมในหลักสูตร เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ และการรับ ส่งทางระบบอิเล็กทรอนิกส
 9. ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนโครงการปันน้ำใจได้กุศลสมาคมคนหูหนวกจังหวัดสุรินทร์ เนื่องในโกกาสครบรอบการจัดต
 10. ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตร การกำกับและการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยฯ 03-01-66
 11. ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง กำหนดเขตควบคุมไฟป่า 04-01-66
 12. การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสัญญาสำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 10-01-66
 13. การประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการฯ 10-01-66
 14. ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะองค์พระพุทธรูปรัตนถาวร 11-01-66