หนังสือ คำสั่ง และประกาศที่เกี่ยวข้อง

 8 ก.พ. 2566 / อภิรักษ์ อุ่นดี / 516

เอกสารแนบ 6 
  1. คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
  2. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  3. ประกาศสำนักฯ เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2565
  4. คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้างาน สังกัดสำนักฯ
  5. คำสั่งที่ 29/2566 เรื่อง มอบหมายภาระหน้าที่และงานที่รับผิดชอบของพนักงาน สังกัดสำนักวิทยฯ
  6. คำสั่งที่ 1687/2566 เรื่องแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้างาน สังกัดสำนัก

หนังสือ | คำสั่ง | ประกาศที่เกี่ยวข้อง