Image

ประชุมหารือเตรียมพัฒนาระบบ

วันที่โพส 22 มี.ค. 2566 ผู้ชม 228


          วันที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. งานวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์และเครือข่าย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมประชุมกับกองนโยบายและแผน ณ ห้อง IT102 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเตรียมพัฒนาระบบดังนี้ 

  1. ติดตามแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี ของมหาวิทยาลัย
  2. แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
  3. แผนติดตามจัดหารายได้
  4. แผนบริหารความเสี่ยง