Image

ปรึกษาหารือการปรับปรุบระบบประกันอุบัติเหตุ

วันที่โพส 7 มิ.ย. 2566 ผู้ชม 199


        วันพุธที่ 7 มิถุนายน 2566 เวลา 14.30 น.กองพัฒนานักศึกษาร่วมปรึกษาหารือกับงานวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์และเครือข่าย ในการปรับปรุบระบบประกันอุบัติเหตุ ถึงแนวทางการตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ และการพัฒนาสมาคมศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ณ ห้อง IT102 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ