Image

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ แข่งขันทักษะทางไซเบอร์ ครั้งที่ 1 (PSRU Cyber Hackathon 2023)

วันที่โพส 7 ก.ย. 2566 ผู้ชม 149


          วันที่ 7 กันยายน 2566  นายทองสุก คำตะพล และ ว่าที่ร้อยตรี ชะนะพล จักรเสน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ งานวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์และเครือข่าย และนักวิชาการคอมเตอร์งานบริการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ แข่งขันทักษะทางไซเบอร์ ครั้งที่ 1 (PSRU Cyber Hackathon 2023) เพื่อสร้างความตระหนักรู้และพัฒนาทักษะเกี่ยวกับภัยคุกคามทางด้านไซเบอร์ ในระหว่างวันที่ 7 - 9 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุม Meeting Hall ชั้น 4 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก